ILA påvist ved Buarøy i Øygarden

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 31038 Buarøy i Øygarden kommune i Vestland fylke, der Sjøtroll Havbruk Sjø AS driver oppdrett av laks.

Sjøtroll Havbruk Sjø AS varslet Mattilsynet 25. juli 2023 om en mulig mistanke om ILA på fisk ved lokalitet 31038 Buarøy. Den 27. juli 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliten, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 8. august 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.