ILA påvist ved Takflua i Åfjord

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 38697 Takflua i Åfjord kommune i Trøndelag fylke, der Refsnes laks AS driver oppdrett av laks.

Mattilsynet ble varslet av anleggets veterinærtjeneste den 25. august, om mistanke om ILA på lokaliteten. Veterinærinstituttet har 6. september stilt diagnosen ILA etter analyser av prøver uttatt på anlegget 30.august.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 7. september på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Lokaliteten har vært drevet i samdrift med Salmar Oppdrett AS fram til april i år.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen er publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.