Minsteprisen under lupen

– Etter en tøff periode for torskesektoren er FHL fornøyd med at partene nå skal se nærmere på praktiseringen av minsteprisordningen.

Det sier direktør for næringsutvikling i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Geir Ove Ystmark i en pressemelding.

Skal vurdere mekanismene

I forbindelse med de siste minsteprisforhandlingene mellom FHL og Norges Råfisklag 10. juni ble det enighet om å vurdere mekanismene for fastsetting av minsteprisene.

Bakgrunnen er de dyrkjøpte erfaringene både på fisker- og kjøpersiden særlig det siste halvåret. Store skift i torskeprisen i eksportmarkedet har vært en sterk medvirkende årsak til at store deler av torskeindustrien langs kysten sliter med sviktende salg og store lagre.

– Det er en kjensgjerning at prisnivået dannes ute i markedene. Vinterens torskefiske har vist hvor viktig det er med ordninger som sikrer at markedsprisen og minsteprisen her hjemme ikke krysser hverandre, sier Ystmark.

Store konsekvenser

Erfaringen har vist at konsekvensene er store. Fiskeindustrien påføres store økonomiske tap, mens flåteleddet opplever at fisket blir regulert og mister muligheten til å kompensere redusert pris med økt kvantum.

– Det er all grunn til å vurdere prisfastsettelsesordningene. Disse ble etablert i en annen tid og under helt andre forhold, og skulle beskytte fiskerne mot monopolmakt på kjøperleddet i mellomkrigstiden. I dag har vi en fiskeindustri som over år har hatt en marginal avkastning, samtidig som vi ser fiskebåtrederier har god avkastning på sine investeringer, påpeker Ystmark.

Vil vurdere ulike modeller

Fra FHL sin side vil arbeidet med å vurdere ulike prisfastsettelsesmodeller bli høyt prioritert.

– Det er samtidig grunn til å peke på at politikerne til høsten må skaffe seg et handlingsrom til å vurdere hvordan råfiskloven blir praktisert. Enten vi snakker om for høye minstepriser eller innføring av tvungne omsetningsordninger, er dette faktorer som i verste fall svekker både industriens og flåtens muligheter til å utvikle seg. Over tid hemmer dette næringen til å bygge en robust sjømatnæring langs kysten, sier Ystmark.