Negativ til økt eksportavgift

Styret i Fiskebåtredernes Forbund går imot en økning i eksportavgiften, med mindre både krav til bruken av pengene og krav om representasjon for havfiskeflåten imøtekommes.

Relaterte artikler

Det var 2. oktober i høst at Fiskeri- og kystdepartementet fremsatte forslag om å øke eksportavgiften for fisk og fiskevarer. Den økte avgiften er ment å skulle innbringe 60 millioner kroner til ekstra markedsføring av fisk og fiskevarer. Men først skulle forslaget ut på høring.

Høring

I et høringssvar til Fiskeri- og kystdepartementet, stiller Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) seg kritisk til saksbehandlingen. Det fremgår av en melding på forbundets nettsider.

Styret i Fiskebåtredernes Forbund viser både til høringen og til debatten som har vært i næringen i forhold til å styrke markedsarbeidet for hvitfisk. Styret i forbundet sier seg kjent med at det er et sterkt ønske fra enkelte hold om å styrke markedsarbeidet og at det er forventninger om at dette vil gi avkastning i form av høyere pris på fisken.

Krav

Forbundet kan gå med på en avgiftsøkning under bestemte forutsetninger.

Styret i Fiskebåtredernes forbund uttalte i et vedtak tidligere i år, at Fiskebåt kan akseptere en økning i eksportavgiften på hvitfisk, hvis følgende punkter oppfylles:

  1. Den økt inntekten må gå til markedsrettede aktiviteter nærmest mulig forbrukeren og ikke utelukkende til kostbar generisk markedsføring.
  2. Ordninger hvor rederier/produsenter/eksportører kan søke medfinansiering for egne aktiviteter etableres/utvides betydelig.
  3. Det må stilles til rådighet markedsmidler også for å fremme ombordprodusert fisk, på linje med det som tildeles produsenter på land.
  4. Det må foreligge en realistisk plan for ekstra markedsaktiviteter basert på avgiftsøkningene.
  5. Havfiskeflåten må få en representant i markedsgruppen for pelagisk og i markedsgruppen for hvitfisk. Havfiskeflåten bør også ha en representant i styret i Eksportutvalget for fisk (EFF).

– Særlig kritikkverdig

Styret i Fiskebåtredernes forbund ser det som særlig kritikkverdig at det ikke er angitt noen retningslinjer for anvendelse av midlene som de økte avgiftssatsene vil innbringe.

– I høringsbrevet fra departementet er det ikke angitt retningslinjer angående bruken av midlene og styret antar derfor at dette innebærer at det ikke blir vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon. Det legges heller ikke opp til strukturelle endringer i Eksportutvalget for fisk, i styret eller markedsgruppene, uttaler styret i Fiskebåt.

Forbundet er også kritisk til at det da foreslås å øke avgiften med så mye som 150 prosent eller mer, når det ikke foreligger planer for bruken av pengene.

– Styret i Fiskebåtredernes Forbund mener det er særlig kritikkverdig at departementet foreslår en økning i markedsavgiften på mellom 150 og 190 % for de produktgruppene som foreslås økt, uten at det foreligger planer for bruken av pengene. En økning i denne størrelsesorden kan lett medføre urasjonell bruk av midlene slik at en ikke får ønsket gevinst av markedsarbeidet, uttaler styret i Fiskebåtredernes Forbund.

Svak inntjening

Næringen er i en vanskelig økonomisk situasjon med svak inntjening både i hvitfisk og pelagisk. Prisnedgangen på torsk og hyse er på nesten 30 prosent i forhold til i fjor. I år ble dessuten adgangen til EU-sona stoppet midt i beste makrellsesong. Totalt sett innebærer dette at lønnsomheten både i flåte og industri er sterkt redusert i år og at evnen til å tåle økte avgifter er tilsvarende redusert, mener Fiskebåt.

Krav om representasjon

Fiskebåtredernes Forbund er usikker på om de ulike sektorene har like stor nytte av markedsføringsavgiften og en eventuell økning av denne.

– Før det kan bli aktuelt å øke eksportavgiften mener styret det må gjøres en grundig ekstern evaluering av Eksportutvalget for fisk, herunder i hvilken grad de respektive sektorer av norsk fiskerinæring har tilstrekkelig igjen for de relativt betydelige midler som betales inn til Eksportutvalget for fisk, fastslår Fiskebåt.

Forbundet ønsker å bli direkte representert i de styrende organer for Eksportuvalget for fisk.

– Det er også en forutsetning for styret at havfiskeflåten gis representasjon på ulike nivå, det vil si både i styret og i markedsgruppene, uttaler Fiskebåt.

– På bakgrunn av ovennevnte og før en ekstern evaluering tilsier at alle grupper kan få nytte av økt markedsavgift, kan styret i Fiskebåtredernes Forbund ikke støtte en økning i eksportavgiften, heter det i brevet til departementet.