Iverksetter plan for pelagisk FoU-satsing

Forskningsfondet FHF iverksetter en ny tiltaksplan for forskning og utvikling (FoU) i pelagisk sektor, og starter opp de fire første av totalt elleve planlagte prosjekter.

Dessuten blir det oppnevnt en ny pelagisk faggruppe, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), på sine nettsider.

Les også: Pelagisk industri utfordres av FHF 02.07.2009

Tiltaksplan

Tiltaksplanen, som ble utarbeidet og vedtatt i 2009, fremmet elleve forslag til FoU-prosjekter. De første fire prosjektene er nå under etablering. De tre førstnevnte prosjektene nedenfor vil gjennomføres av Nofima, mens SINTEF Fiskeri og havbruk gjennomfører det fjerde.

1. Nye markeder for pelagisk fisk
Norsk eksport av pelagisk fisk er konsentrert mot noen få markeder som tar store volumer, slik som Russland, Ukraina og Japan. Dette innebærer en potensiell risiko dersom ett eller flere av disse sentrale markedene faller bort eller svekkes.

Det startes derfor et prosjekt som skal fremskaffe markedsinformasjon om aktuelle nye markeder. Prosjektet rettes inn mot Brasil, Kasakhstan og Egypt. Fokus er i første rekke på sild, men det er et mål å undersøke mulighetene for også å introdusere andre pelagiske fiskeslag.

2. Markedsbasert høsting av lodde
Lodde forvaltes i dag som et "av-og-på-fiske": Enkelte år tas det store volum, mens det andre år ikke fanges lodde i det hele tatt. Dette innebærer store utfordringer for næringsaktørene både når det gjelder kapasitets- og markedstilpasning. Samtidig er det mest verdifulle markedet knyttet til et relativt lite volum av konsumprodukter fra loddebestanden.

En alternativ høstingsstrategi for lodde, innenfor en biologisk bærekraftig ramme, vil derfor være å høste et stabilt, men begrenset volum av lodde, skreddersydd for konsumproduksjon. Det vil utredes et reguleringsopplegg basert på en slik alternativ forvaltning av loddebestanden, med tanke på å øke inntektene og skape kontinuitet i leveransene til viktige konsummarkeder.

3. Verdikjedesammenlikninger
Pelagisk konsumindustri leverer i dag store mengder sild og makrell av meget god kvalitet, som konsumenter har stor betalingsvilje for, til mange markeder. Men i motsetning til hva som er tilfellet for en del andre fiskeslag, foregår kun en liten grad av verdiskapingen knyttet til sild og makrell innenlands.

Et av de nye prosjektene skal derfor sammenligne verdikjedene for sild og makrell med verdikjedene for laks og kylling. Målet er å identifisere mulighetene for økt verdiskaping og lønnsomhet for den pelagiske konsumindustrien. Prosjektet skal kartlegge pris og marginer i de ulike verdikjedene, studere verdikjederoller, og identifisere strategier for å øke industriens plass og rolle i verdikjeden.

4. Rogn fra NVG-sild
En sildebestand på stabilt høyt nivå kan levere store kvantum av rogn og melke. Jo mer fisk som prosesseres i Norge, jo bedre blir forutsetningene for å utnytte silderognen industrielt. Silderogn er rik på næringsstoffer og er ernæringsmessig svært interessant. Rognen har et eksisterende globalt marked som konsumprodukt; blant annet har flere helsekostprodukter silderogn som ingrediens. Rogn har også potensial som råvare til biokjemisk industri.

Silderognen blir i dag lite utnyttet. Det fjerde prosjektet som nå settes i gang, vil klarlegge produktkrav og markedspreferanser, se nærmere på utstyr og prosesser, og vurdere muligheter for å optimalisere produktkvalitet.

Ny faggruppe

Det overordnede ansvaret for FoU-tiltaksplanen, vil tillegges en ny, pelagisk faggruppe som blir oppnevnt i løpet av kort tid. Faggruppen vil tentativt ha sitt første møte medio februar 2010. FHF har dessuten etablert et midlertidig, pelagisk sekretariat som skal følge opp prosjektene og tilrettelegge arbeidet for faggruppen. Sekretariatet vil ha et spesielt ansvar for samordning og koordinering.

For prosjektene som blir iverksatt, vil det etableres styringsgrupper bestående av representanter fra næringen samt andre relevante fagpersoner. En av de viktigste oppgavene til hver enkelt styringsgruppe, er å sikre at den videre planleggingen og gjennomføringen av prosjektene er i tråd med næringens ønsker.

Det er etablert styringsgrupper for alle de fire, nevnte prosjektene. Styringsgruppen for "Nye markeder for pelagisk fisk" hadde sitt første møte 3. desember, mens oppstartsmøtene for de andre styringsgruppene er under planlegging.

Øvrige prosjekter

Neste år vil det settes i gang flere andre prosjekter med forankring i tiltaksplanen. Temaene er kvalitetshåndtering gjennom verdikjeden, individbasert sortering, restråstoff, utvikling av felles merking, nye produktforpakninger, utvikling av pelagisk produktstandard og markedsbasert produktutvikling.

FHF gjør regning med at prosjektledere og styringsgrupper for disse prosjektene vil være på plass innen begynnelsen av februar.

Det planlegges to arbeidsseminarer i 2010 med bred deltakelse fra faggruppen, styringsgruppene og eventuelt andre interesserte. Det første seminaret er tentativt satt til begynnelsen av juni 2010.