– FHF satser for fullt på biprodukter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) sin satsing på biprodukter videreføres med full styrke.

For 2010 omdisponerer forskningsfondet FHF sine FoU-midler for biråstoff. Andelen av midlene som går gjennom stiftelsen RUBIN reduseres, men den samlede satsingen på området opprettholdes, melder FHF på sine nettsider.

Det var i går at Intrafish meldte at stiftelsen RUBIN frykter nedleggelse dersom styret i FHF får det som de vil.

– Det er ikke riktig, som det gis inntrykk av i medieoppslag, at FHF reduserer tilskuddene til biproduktprosjekter.

Det sier Rolf Jørn Karlsen, styreleder i FHF. Styrelederen understreker at FHF opprettholder størrelsen på satsingen.

Vil samordne biråstoff med andre bransjesatsinger

I 2009 satte FHF av 6 millioner kr til forskning og utvikling (FoU) for totalutnyttelse av fiskeråstoffet. Denne rammen videreføres i 2010.

– Det foreligger et klart vedtak i FHFs styre om å opprettholde nivået, men samtidig omdisponere midlene innen biproduktområdet, sier Karlsen.

– Bakgrunnen for vedtaket er at styret ønsker å inkorporere satsingen på biprodukter i FHFs øvrige bransjesatsinger. Dette er forankret i næringsinnspill på FHFs faggruppenivå. Blant annet vil FHF i 2010 gi tilskudd til biproduktprosjekter innen pelagisk sektor, i samråd med FHFs pelagiske faggruppe. En slik samordning vil etter vårt syn være til det beste for næringen.

Helhetsvurdering fra et samlet styre

Styrelederen i FHF understreker at det er et samlet styre som har fattet vedtaket om å redusere tilskuddet til RUBIN, samtidig som den målrettede verdiutviklingen på biproduktområdet videreføres. Fiskeri- og kystministeren er blitt informert om beslutningen på et møte mellom FHF og statsråden 8. januar.

– Jeg vil presisere at styret i FHF ikke tar stilling til RUBIN som sådan, sier Karlsen.

– I og med at FHF ønsker å samordne biproduktsatsingen med øvrige FoU-tiltak innenfor de enkelte bransjene, anser vi spørsmålet om å evaluere RUBIN som mindre relevant. FHF-styrets ansvar er å sikre at FHF benytter FoU-midlene på best mulig måte, og det er en helhetsvurdering av FHFs samlede FoU-innsats som danner grunnlag for vedtaket, sier Karlsen.