2500 sjøfugl døde etter Full City

Mellom 2000 og 2500 sjøfugler døde som følge av oljeutslippet fra lasteskipet Full City, som forliste ved Langesund den 31. juli 2009.

Ærfuglene ble sterkest rammet, med 1500–2000 omkomne individer, men det omkom også mange måker, skarver og dykkender, melder NiNA. Undersøkelser viser at det var lokale hekkefugler som ble rammet, i følge en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Etter forliset av lasteskipet MV «Full City» ved Langesund i Telemark 31. juli 2009, lakk store mengder olje ut i sjøen. Det ble umiddelbart rapportert om mange døde og oljeskadde sjøfugler.

I regi av Kystverket ble det igangsatt undersøkelser for å vurdere det totale skadeomfanget på marint miljø etter forliset. NINA ble bedt om å vurdere effekter på sjøfugl.

Rapporten som nå foreligger er utført i samarbeid med Norsk ornitologisk forening og Arc-DA og omhandler de umiddelbare effektene på sjøfugl.

NINA ble ikke mobilisert i forbindelse med selve ulykken, og har derfor ikke hatt noen innvirkning på hvordan arbeidet i akuttfasen ble gjennomført.

Les også: Oljelekkasjen rammer sjøfugl og friluftsliv 31.07.2010

Ærfugl hardest rammet

Det er gjort en samlet vurdering av alle registreringer av oljeskadde og døde ærfugler som ble igangsatt av miljømyndighetene i etterkant av «Full City»-forliset. Dette materialet viser at minimum 1301 ærfugler døde som en direkte følge av ulykken. Tidligere erfaringer viser at ærfuglene er svært sårbare for selv små flekker med olje og det er grunn til å anta at alle oljetilsølte fuglene døde, uavhengig av graden av tilsøling. NINA anslår derfor at det reelle tallet på ærfugl som gikk med i forliset ligger et sted mellom 1500 og 2000 individer.

I ukene etter forliset ble det foretatt fugletellinger for å kunne vurdere skadeomfanget på ærfugl. Disse tellingene hadde liten verdi for å kunne vurdere skadeomfang. Under hele aksjonsperioden var det et innsig av fugl til området, sannsynligvis til egnede fjærfellingslokaliteter (mytelokaliteter). I tillegg var det meget stor menneskelig aktivitet i hele det berørte området i dagene etter forliset. Denne kan ha skremt fugl inn i områder de vanligvis ikke benytter, eller inn i oljetilsølte områder, mener NINA.

Undersøkelser av de døde ærfuglene, og analyser av ringmerkingsresultater, sannsynliggjør at det kun var lokale ærfugler som ble rammet av oljesølet etter forliset av «Full City».

Om lag 500 andre fugler omkom

Tilsvarende vurdering for andre arter enn ærfugl viser at minimum 454 fugler døde som en følge av forliset.

Enkelte arter kan overleve små mengder oljeskader i fjærdrakten (f.eks. svaner, gjess, gressender og måker) så det er vanskelig å vurdere hvorvidt de som var lettere tilsølt faktisk døde av skadene. Dette representerer ca. 100 individer.

Tatt i betraktning av at anslaget er et minimumstall synes det rimelig å anta at i størrelsesorden 500 individer av andre sjøfuglarter enn ærfugl strøk, mener NINA.

Videre arbeid

Hekkebestanden av ærfugl langs Skagerrakkysten har vært overvåket årlig siden slutten av 1980-tallet. Denne lange tidsserien har meget stor verdi som bakgrunnsmateriale for å kunne evaluere langtidseffektene av forliset av ”Full City”.

I de kommende årene vil utviklingen i hekkebestanden i området som ble påvirket av oljesølet bli fulgt nøye, og sammenlignet med utviklingen i kontrollområder i andre deler av Skagerrakkysten, opplyser NINA.

Les mer
NINA rapport 548 kan lastes ned her:
Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter MV Full City-forliset (PDF)