Ny handlingsplan for fiskeriteknologi

En ny treårig handlingsplan for forskning og utvikling (FoU) innen fiskeriteknologi, skal bidra til å møte fiskeflåtens utfordringer.

Av: Joakim Martinsen, prosjektleder fiskeriteknologi, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

FHFs nye handlingsplan for fiskeriteknologi prioriterer aktuelle forsknings- og utviklingsområder i perioden 2010-2012. Handlingsplanen er FHFs første spesifikke plan innen fagfeltet, og den vil være FHF og Faggruppe fiskeriteknologi sitt viktigste styringsdokument på dette området de neste tre årene. Planen vil bidra til å målrette flåteleddets FoU-arbeid, og gjøre arbeidet mer koordinert og langsiktig.

Handlingsplanen foreslår flere konkrete FoU-temaer for de ulike driftsformene, fartøystørrelsene og redskapstypene. Det defineres fire langsiktige utviklingsområder som skal bidra til et miljøvennlig, lønnsomt og bærekraftig fiskeri:

  • Fiskebåten som sikker og attraktiv arbeidsplass
  • Miljøvennlig og energieffektiv teknologi
  • Skånsomme og bærekraftige fangstmetoder
  • Optimal fangsthåndtering

Utfordringer for fiskeflåten

Bakgrunnen for handlingsplanen er at fiskeflåten står overfor store utfordringer knyttet til stigende energipriser og ønske om reduksjon i utslipp av klimagasser og kuldemedier. Deler av flåten har også utfordringer med rekruttering av personell, og implementering av øvrige arbeidslivsnormer for HMS på arbeidsplassen. Videre har deler av fiskeflåten også behov for å redusere fysisk hardt arbeid om bord, særlig knyttet til fangst- og redskapshåndtering.

Dette er noen av de viktigste premissene som er lagt til grunn av Faggruppe fiskeriteknologi ved utarbeidelse og prioritering av handlingsplanen. Prioriteringene i planen er basert på tidligere FoU-arbeid, samt innspill fra fiskere, FoU-miljøer og utstyrsleverandører.

Faggruppe fiskeriteknologi

Faggruppe fiskeriteknologi (tidligere Teknologiforum) har stått sentralt i utarbeidelsen av handlingsplanen. Faggruppen er en del av FHFs organisasjon, og fungerer som rådgivende organ for FHF.

Faggruppen er bredt sammensatt, og består av fiskere med lang erfaring og stor kompetanse. De fleste flåtegruppene er representert. Faggruppen jobber godt sammen til felles beste for den norske fiskeflåten, og består av følgende faste representanter:

  • Pål Roaldsnes (gruppens leder), trålskipper fra Vigra
  • Lars Olav Lie, ringnotskipper fra Straume
  • Øyvind Bolle, skipper på kystfartøy fra Båtsfjord
  • John Einar Engen, skipper på stor kystbåt fra Sommarøy
  • Arnstein Leinebø, autolineskipper fra Fosnavåg
  • Fridtjov Vorren, fabrikkformann fra Hareid.

Arbeidsform

Fiskeflåten står overfor skiftende rammebetingelser. Dette fordrer en dynamisk handlingsplan med mulighet for omprioriteringer gjennom perioden. Faggruppe fiskeriteknologi legger opp til en årlig gjennomgang av planen for å møte fiskernes utfordringer på best mulig måte.

For å løse de prioriterte FoU-oppgaver, tar FHF i mot innspill fra fiskere, FoU-miljøer, utstyrsleverandører og andre samarbeidspartnere.

Handlingsplanen for fiskeriteknologi er en viktig del av grunnlaget for de årlige handlingsplanene for FHFs samlede virksomhet. Basert på årets gjeldende handlingsplan, bestiller FHF FoU-prosjekter for å løse de identifiserte oppgavene. Alle prosjekter innrettes med særlig hensyn til verdikjedeperspektivet og HMS.

Faggruppe fiskeriteknologi har særlig fokus på å samarbeide med blant annet Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd for utvikling og felles finansiering av prosjekter. Gjennom en slik arbeidsform får norsk fiskeflåte større rammer for å bidra til kunnskap for å utvikle en fremtidsrettet fiskeflåte.