Skipstrafikken ved Svalbard risikovurdert

DNV har på oppdrag for Kystverket, utført en risikoanalyse vedrørende skipstrafikken ved Svalbard.

Som en oppfølging av arbeidet med rapporten om forslag til polarlostjeneste på Svalbard, ble Det Norske Veritas (DNV) gitt i oppdrag å gjennomføre en risikoanalyse vedrørende innføring av los- eller kjentmannstjeneste på Svalbard.

Nå foreligger denne analysen, opplyser Kystverket.

I regjeringens nordområdestrategi fremgår det at sjøsikkerheten i farvannene rundt Svalbard skal styrkes. Dette arbeidet er påbegynt ved blant annet å iverksette havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter.

Vardø trafikksentral har fått utvidet virkeområde til å inkludere farvannene ved Svalbard med visse begrensninger.

Risikoanalysen vil være et viktig grunnlagsdokument i det videre arbeidet med å styrke sjøsikkerheten i farvannene ved Svalbard, mener Kystverket.