E-navigasjon for økt sikkerhet

Norge deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om e-navigasjon, e-maritime og skipstrafikkovervåking.

– Sikker, effektiv og miljøvennlig sjøtransport er grunnleggende i regjeringens maritime politikk. Det arbeides nasjonalt og internasjonalt med å forenkle og samordne behandling av informasjon til og fra skip/land, såkalt e-navigasjon. E-navigasjon er med i arbeidet med økt sikkerhet til sjøs, for å trygge miljøet i kystsonen og til havs, sa statssekretær Vidar Ulriksen på et møte med EU-kommisjonen i dag.

E-navigasjon og e-maritime

Statssekretær Ulriksen og representanter fra embetsverket i Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet møtte i dag Dimitrios Theologitis fra EU-kommisjonen for å diskutere e-navigasjon og EU-kommisjonens arbeid med videreutvikling av informasjonsteknologi for sjøtransporten, det såkalte e-maritime initiativ.

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har som nasjonal myndighet for meldings- og informasjonssystem og overvåking av skip, en særlig interesse i en vellykket gjennomføring av e-navigasjons konseptet. FKD mener at dette konseptet vil:

  • Bedre og effektivisere informasjonsflyt mellom skip og land.
  • Tilrettelegge for en global utveksling av skips- og annen maritim rapporteringsdata.
  • Gi kyststatens nasjonale myndigheter bedre grunnlag for risikoanalyser av skipstrafikken og eventuell iverksettelse av nødvendige forebyggende tiltak for å hindre ulykker og forurensing til sjøs.

– Pådriverrolle

Norge har en pådriverrolle for å videreutvikle det internasjonale maritime regelverket, og leder blant annet arbeidsgruppen for e-navigasjon i den internasjonale maritime organisasjonen IMO, opplyser FKD.

Arbeidet bidrar også indirekte til det løpende arbeidet med planlegging av ny europeisk maritim politikk i EU. Nær og god relasjon til EU i dets arbeid med e-maritime, vil bidra til at norske løsninger og holdninger kan få større gjennomslag, mener FKD.

AIS

Norge spiller også en aktiv rolle i EUs sjøsikkerhetsbyrå EMSAs arbeid for å etablere en bedre og mer helhetlig sjøtrafikkovervåking i de europeiske farvann. Etter initiativ fra Fiskeri- og kystdepartementet og Kystverket skal det, som ledd i dette arbeidet, etableres et regionalt samarbeid om utveksling av blant annet informasjon om fartøyer i Nord-Atlanteren og Barentshavet. Det vil bli utvekslet data fra det automatiske identifikasjonssystemet AIS med Storbritannia, Irland, Danmark, Island, Færøyene, og Grønland. Det er også etablert dialog med Canada om deltakelse i samarbeidet.

– Et informasjonssamarbeid mellom kyststater i regionen, vil gi bedre oversikt og forutsigbarhet i trafikkovervåkingen, noe som igjen vil bidra til økt maritim sikkerhet og vern av miljøet, sa Ulriksen på møtet.

Kystverket skal administrere samarbeidet og vil nå etablere et såkalt North Atlantic Information Management Centre, som skal samle, koordinere og distribuere informasjon om skipstrafikk.