Resirkulering av salt

Norsk saltfisk og klippfisknæring kjøper hvert år salt for over 100 millioner norske kroner. Men kostnadene kan reduseres.

Møreforsking Marin, Nofima Marin og Bacalaoforum ser på mulighetene for å resirkulere saltet ved produksjonen av saltfisk og klippfisk.

Islendingene har lang erfaring med gjenbruk av brukt salt i produksjonen av saltfisk. Imidlertid er gjenbruket av salt tilpasset flere forhold, slik som mengde salt i produksjonen, produksjonsmetode og råstoffbehandling. Men også norske produsenter ser muligheter for å bruke saltet flere ganger i tiden som kommer. Prosjektet "Resirkulering av salt ved produksjon av saltfisk og klippfisk" skal tilføre næringen kunnskap om denne utfordringen, skriver FHL i en melding.

Salteforsøk i tre bedrifter

Foreløpig er det gjennomført salteforsøk i tre bedrifter. Prøver av salt fra ulike trinn i salte og modningsprosessen har blitt analysert i forhold til kravene i kvalitetsforskriftene. Analysene viser at innholdet av blant annet natriumklorid, vann, jern og kopper i brukt salt er innenfor kravene som stilles til saltet i produksjonen av saltfisk og klippfisk.

Det brukte saltet kan imidlertid endre farge og lukt og det er delvis påvist protein og vannuløselige komponenter i det brukte saltet. I det videre arbeidet vil det derfor være viktig å få kartlagt hvilke endringer disse parametrene har på sluttproduktets kvalitet.

Større andel store saltkorn

Forskerne har videre analysert for kalsium- og magnesiuminnholdet, hvis disse har innvirkning på farge, tekstur og proteintap. Analysene viser at både kalsium- og magnesiuminnholdet minker når saltet er brukt en gang, men de endres imidlertid lite med lengre salte- og modningstid. Analysene av siktefraksjonene viser at størrelsesfordelingen av saltkorn i saltet endres under salting og man får en større andel store saltkorn. I det videre arbeidet må det kartlegges hvorvidt det spiller inn på salte- og modningstiden og produksjonsprosessen.

Mindre med rødmidd

Et av de største ankepunktene ved resirkulering av salt har vært utfordringen og problematikken rundt rødmidd. Resultater fra undersøkelsene viser imidlertid at innholdet av rødmidd i brukt salt, er mindre enn i nytt salt.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet "Resirkulering av salt ved produksjon av saltfisk og klippfisk" gjennomføres av Møreforsking Ålesund og Nofima Marin. Bacalaoforum er prosjektleder.

Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond finansierer prosjektet.