Åpnet Framsenteret i Tromsø

Framsenteret i Tromsø. Foto: Polarmiljøsenteret

Statsminister Jens Stoltenberg åpnet Framsenteret i Tromsø den 29. september 2010.

Fram – nordområdesenter for klima- og miljøforskning, Framsenteret, skal bidra til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord, skriver Framsenteret i en pressemelding. Det nye senteret vil holde til i dagens Polarmiljøsenter.

Framsenteret er et av de sentrale tiltakene i «Nye byggesteiner i nord, neste trinn i regjeringens nordområdestrategi», heter det i meldingen fra Framsenteret.

De globale klimaendringene vil vises først, og være sterkest i Arktis. Bedre kunnskap om klima og miljø er av stor betydning for forvaltning, klimatilpasning og samfunnsplanlegging i nord, påpeker Polarmiljøsenteret. Det nye senteret vil i første omgang være et nettverk som inkluderer 19 norske forskningsinstitusjoner med base i Tromsø. Senteret er en utvidelse av Polarmiljøsenteret. Også opplevelsessenteret Polaria tar del i det nye senteret.

I tillegg til Jens Stoltenberg holdt også kunnskapsminister Kristin Halvorsen, kommunal- og regionalminister Liv-Signe Navarsete og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen innlegg ved åpningen.

Les også: – Rekordsatsing på nordområdene 29.09.2010

– Ønsker mer helhetlig overvåkning av nordområdene

Det nye senteret for klima og miljø i Tromsø, Framsenteret, er et viktig element i Regjeringens nordområdepolitikk. Senteret skal bidra til at Norge blir den beste forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene, til å fremme forskningsmessig samarbeid mellom relevante nasjonale institusjoner, og gi nasjonal merverdi, heter det i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen snakket i sitt innlegg om klima- og miljøutfordringer for fiskerinæringen.

– Overvåking av noen av våre viktigste fiskebestander har vi lang tradisjon for i Norge. Nå ønsker regjeringa en mer helhetlig overvåking av de mer nordlige hav- og kystområdene gjennom satsinga «BarentsWatch». Dette er en sentral del av nordområdesatstinga, og er et samarbeidsverktøy som sikrer oss oppdatert og samordnet miljø- og tilstandsinformasjon ved for eksempel skipsulykker, og et bedre redskap for risikoberegninger ved aktiviteter til havs. Med dette viser vi omverdenen at vi har oversikt over det som skjer i Nordområdene, sa Berg-Hansen.

Kystverket er en av flere partnere i det nye Framsenteret, sammen med sentrale partnere som Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og andre aktører.

– Gjennom utstrakt samarbeid mellom ulike partnerne i senteret, og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, har jeg tro på at Framsenteret vil vi bli et samlingssted for utvikling av nyttig kunnskap for nordområdene, sa fiskeri- og kystministeren.

Tverrfaglig forskning

I Framsenteret skal det utføres tverrfaglig forskning mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap. Det nye senteret skal bidra med kompetanse og kunnskap som gir nasjonal merverdi, fremholdes det i meldingen fra senteret.

Med forskning som grunnlag skal Framsenteret formidle kunnskap til forvaltning, næringsliv og publikum generelt. Senteret skal bidra til å styrke koblingen mellom forskning og utdanning.

Framsenteret skal være en viktig arena nasjonalt og internasjonalt og gi innspill i klimarelaterte spørsmål.

Byggeplaner

Det nye senteret, som vil holde til i dagens Polarmiljøsenter, skal utvides fysisk. Statsbygg planlegger et bygg på rundt 9000 kvadratmeter som skal knyttes til eksisterende bygningsmasse. Meningen er at bygget skal stå ferdig mot slutten av 2013.

Det vil da være om lag 500 ansatte i Framsenteret fordelt på 19 institusjoner. De største leietakerne vil være Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Akvaplan-niva. Framsenteret vil også ha viktige medlemmer, som Universitetet i Tromsø, Nofima og Norut, som hovedsakelig vil være fysisk lokalisert andre steder.

Forskningssamarbeid

I tillegg til forskningen som allerede gjøres i de ulike medlemsinstitusjonene skal det samarbeides innenfor rammen av Framsenteret om følgende forskningsflaggskip:

• Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord.
• Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk.
• Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann.
• Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk.
• Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse.

Framsenterets medlemmer:
Akvaplan-niva/NIVA
Bioforsk
CICERO Senter for klimaforskning
Havforskningsinstituttet
Kystverket
NGU – Norges geologiske undersøkelse
NIKU- Norsk institutt for kulturminneforskning
NILU – Norsk institutt for luftforskning
NINA – Norsk institutt for naturforskning
Nofima
Norges Veterinærhøgskole
NORUT
Norsk Polarinstitutt
SINTEF
Statens kartverk
Statens strålevern
UNIS – Universitetssenteret på Svalbard
Universitetet i Tromsø
Veterinærinstituttet

Kilde: Norsk Polarinstitutt