Rehabilitering av oljeskadd sjøfugl

Rehabilitering av oljeskadd fugl er en dyrevelferdsmessig utfordring, konkluderer Veterinærinstituttet i en ny rapport.

De siste årene har det vært flere oljeutslipp her i landet som har forårsaket store skader på miljøet og dyrelivet, og der frivillige organisasjoner har igangsatt rehabilitering av oljetilsølt fugl. Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert de dyrevelferdsmessige aspektene ved en slik aktivitet.

Når man står overfor oljeskadd fugl har man tre alternativer:

1. Å ikke gripe inn
2. Avlive tilsølt fugl
3. Rehabilitere

Å ikke gripe inn vurderes som lite aktuelt fra et dyrevelferdsmessig synspunkt, og oljeskadde fugler bør fanges inn for avliving eller rehabilitering. Nedskyting i felt skaper unødig stress i fuglepopulasjonen og bør unngås. Kompetent personell må stå for innfangingen. For mange oljeskadde fugler vil rask og kompetent avliving etter innfanging være best for dyrevelferden, konkluderer Veterinærinstituttet.

Les også: 2500 sjøfugl døde etter Full City 03.03.2010

– Rehabilitering er svært stressende for fuglene

Det å bli tilsølt av olje, fanget inn, transportert, vasket og håndtert av mennesker, for deretter å bli holdt i fangenskap en periode før tilbakeføring til naturen, vil være en svært stressende påkjenning for fuglene. Moderne rehabiliteringsprosedyrer innebærer en omfattende håndtering og behandling av fuglene. Rehabilitering er ressurskrevende, og om man velger denne løsningen, må anerkjente prosedyrer følges nøye for å kunne ivareta dyrevelferden, påpeker instituttet.

Det er likevel neppe mulig å gjennomføre rehabilitering uten at enkeltindivider vil kunne lide, og avliving må derfor vurderes som et aktuelt alternativ under hele rehabiliteringsprosessen, fastslår Veterinærinstituttet. Andelen fugler som slippes fri etter rehabilitering (overlevelsesprosenten) har variert mellom 53 prosent og 86 prosent. Fugler som må avlives eller dør under rehabilitering, bør obduseres av viltpatologer, mener instituttet.

Erfaringer så langt kan tyde på at enkelte arter gjennomgående takler dette bedre enn andre. For å ivareta dyrevelferden på beste måte, er det helt nødvendig at rehabiliteringsaksjonen er svært godt organisert og utføres av profesjonelle team med spesialkompetanse. Fasilitetene må være gode og med nødvendig utstyr tilgjengelig. Man må gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå at fuglene får skader og infeksjoner under sitt opphold i fangenskap, presiserer Veterinærinstituttet.

– Bør stille krav om offentlig godkjenning

Instituttet mener videre at Mattilsynet må føre tilsyn og kontroll med rehabiliteringssentra, og at det bør stilles krav til offentlig godkjenning av anlegget, personell og prosedyrer før rehabilitering igangsettes. Optimalt sett bør Mattilsynets personell føre daglig tilsyn mens rehabiliteringsarbeidet pågår.

I rapporten beskrives oljens skadelige effekter på fugl, moderne rehabiliteringsprosedyrer, resultater av tidligere rehabiliteringer i Norge og kunnskap som finnes om langtidsoverlevelse etter rehabilitering. Til slutt er de dyrevelferdsmessige aspektene/utfordringene rundt innfanging, avliving og rehabilitering vurdert.