Ny organisering av aksjonsledelse

Kystverket har i samarbeid med to direktorater utarbeidet et system for aksjonsledelse ved brann, redning og akutt forurensning.

Kystverket har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) utarbeidet et felles system som gir samme ledelsessystem og stabsorganisering ved brann, redning og akutt forurensning, melder Kystverket.

De senere årene har flere hendelser vært av et slikt omfang at de har stilt store krav til ledelse, kompetanse og samhandling hos involverte beredskapsaktører. Erfaringer viser et forbedringspotensial i beredskaps- og håndteringsevnen, spesielt ved hendelser der det er behov for kontinuerlig tilførsel av personell og materiell over tid. Erfaringene etter håndteringen av «Full City» førte også til et behov for en samordning av ledelsessystem ved ulike aksjoner, mener Kystverket.

Høring om Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Det foreligger nå et utkast til ny veiledning, med tittel «Enhetlig ledelsessystem (ELS)», utarbeidet av de 3 direktoratene i fellesskap. Utkastet til veiledning ELS skal sendes på høring i 2010, og det vil bli presentert under IUA-konferansen i Tromsø i uke 44.

Kystverket er også i ferd med å omorganisere egen stabsstruktur, for å tilpasse daglig organisering inn i nytt ledelsessystem. Gevinsten i dette arbeidet er at det nå er beskrevet et standardisert ledelsessystem til bruk ved håndtering av alle typer hendelser. Dersom det etableres stab som beslutningsstøtte, vil dette i fremtiden gjøres etter samme modell, uavhengig av type innsats/aksjon og ledelsesnivå.

Veiledningen omtaler sikker og effektiv håndtering av hendelser, gir en innføring i enhetlig ledelsessystem (ELS) og beskriver ansvar, myndighet, organisering og ledelsesnivåer ved aksjoner som er redningstjeneste, aksjoner som ikke er redningstjeneste og aksjoner ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

Les også: Etablerer forum for oljevern 02.11.2010