Rapporter om Barentshavet - Lofoten

To nye rapporter som inngår i arbeidet med forvaltningplanen er nå ferdigstilt.

Rapportene «Ulykken i Mexicogulfen - Risikogruppens vurdering» og «Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet – Lofoten» er nå ferdigstilt.

Rapportene vil inngå som del av det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding. Det øvrige faglige grunnlaget ble lagt fram våren 2010.

– Jeg er svært glad for det arbeidet som gjøres med å forbedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanarbeidet for Barentshavet – Lofoten. Ulykken i Mexicogulfen er et eksempel på at vi trenger kontinuerlig oppdatering av kunnskap. Jeg tar med meg disse rapportene i det videre arbeidet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010

– For tidlig å trekke konklusjoner om konsekvensene

Risikogruppens legger i sin rapport frem vurdering av forhold ved ulykken i Mexicogolfen og den pågående opprenskingsaksjonen. Arbeidet med rapporten har hatt fokus på forhold som kan endre forutsetningene eller vurderingene i Risikogruppens tidligere arbeid knyttet til faglig grunnlag for oppdateringen av Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

– Det er foreløpig for tidlig til å kunne trekke noen konklusjoner av miljøkonsekvensene etter Deepwater Horizon utslippet, og det er derfor ikke gjort noen forsøk på å relatere miljøkonsekvensene fra dette utslippet til norske forhold, heter det i rapporten fra Risikogruppen.

– Det fysiske og biologiske miljøet i Mexicogolfen og områdene i Lofoten-Barentshavet har likhetstrekk, men også store forskjeller. Det vil være viktig fremover å trekke på erfaringene fra ulykken i Mexicogolfen, blant annet med hensyn på kunnskap om hvilke konsekvenser ulykken har medført for det biologiske miljøet både på kort og lang sikt, skriver Risikogruppen.

Om beredskap mot akutt forurensning i forvaltningsplanområdet, sier gruppen at en akutt forurensingssituasjon vil by på store utfordringer.

– En større akutt forurensningssituasjon i forvaltningsplanområdet, som truer kysten, vil by på store operasjonelle utfordringer når det gjelder bekjempelse. Spesielle betingelser med tanke på avstander, infrastruktur, mørke, klima og personelltilgang, gjør innsats mot akutt forurensning vanskelig i hele dette området, fastslår Risikogruppen i rapporten.

– Samfunns økonomisk lønnsomt

– Våre beregninger viser at petroleumsutvinning sannsynligvis vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, gitt at man finner drivverdige felt, fastslår rapporten med samfunnsøkonomisk analyse.

– Vi vil understreke at det tallmaterialet som beregningene er basert på, er både mangelfullt og usikkert. For eksempel mangler det gode tall på kostnader for fiskeri og havbruk ved et større akuttutslipp, konstateres det i rapporten.

– Vi har imidlertid ikke grunn til å tro at disse kostnadene, i hvert fall ikke på lang sikt, vil ha noen avgjørende betydning for resultatet. Samtidig betyr det begrensede kunnskapsgrunnlaget, både hva gjelder størrelsen på petroleumsressursene og effektene på spesielt miljøet, at det kan ligge en ikke ubetydelig opsjonsverdi i å vente med en beslutning, heter det i rapporten.

Les mer

Bakgrunn

Ulykken i Mexicogolfen

20. april 2010 skjedde det en ulykke på den halvt nedsenkbare boreinnretningen Deepwater Horizon som boret på Macondobrønnen i Mexicogolfen ca. 41 nautiske mil fra land. Etter en eksplosjonsartet brann som krevde 11 menneskeliv, sank innretningen etter ett og et halvt døgn. Ulykken resulterte i det historisk største oljeutslippet til havs, med et totalt utslippsvolum som foreløpig er anslått til nesten 800 000 Sm3 i løpet av de 87 døgnene det tok før brønnen ble tettet.

Samfunnsøkonomisk analyse av utvidet petroleumsvirksomhet

I forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen har den interdepartementale Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder ønsket å få gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av en eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i havområdene i Barentshavet og utenfor Lofoten.

Hensikten med analysen har vært å klarlegge, beskrive og systematisere de forventede virkningene (nytte og kostnader) for samfunnet som følger av en eventuell petroleumsvirksomhet i følgende havområder: Kystsonen nordlige del (Norskehavet) og områdene Nordland VI, nordland VII, Troms II og Eggakanten.