Aksept for forslag om seilingsleder

Norge har fått fullt gjennomslag internasjonalt for et forslag om etablering av et seilingsledsystem utenfor kysten Vestlandet og Sørlandet.

Forslaget ble mandag 29. november 2010 vedtatt av Sjøsikkerhetskomiteen i FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Bakgrunnen for godkjennelsen av forslaget, er den forventede økningen av skipstrafikken, som følge av utviklingen i nordområdene. De nye trafikkseparasjonssystemene i sør kompletterer de som allerede er i kraft i nord.

– Systemet innebærer at skipstrafikk som medfører forurensningsfare flyttes lenger ut fra kysten. Dette bidrar til å styrke sjøsikkerheten og sikre norske myndigheter bedre responstid ved fare for akutt forurensning, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les også: Sender seilingsruter på høring 12.12.2009

– Svært gode erfaringer i Nord-Norge

Norge fikk i 2007 etablert et seilingsledssystem mellom Vardø og Røst for tankskip og større lasteskip, etter godkjenning i IMO. Erfaringene med seilingsledssystemet i Nord-Norge er svært gode. Vi har derfor ønsket å etablere tilsvarende systemer utenfor kysten av Vestlandet og Sørlandet, forteller Berg-Hansen.

– Jeg er derfor svært glad for at IMO har gitt sin tilslutning til forslagene om å etablere tilsvarende tiltak utenfor Vestlandet og Sørlandet. Forslaget for Sørlandet er et felles forslag fra Norge, Sverige og Danmark, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fra 1. juni 2011

– Tiltakene vil bidra til å redusere sannsynligheten for ulykker og oljeutslipp langs kysten av Vestlandet og Sørlandet. Seilingsledsystemene kan gjøres gjeldende fra 1. juni 2011, sier Berg-Hansen.

– Det er ikke etablert egne seilingssystemer langs kysten av Nordland. Bakgrunnen for dette er at systemene nord og sør for Nordland forventes å kanalisere trafikken naturlig ut fra Nordlandskysten, forteller Berg-Hansen.

Sjøfartsdirektoratet mener tiltaket er positivt for å redusere risikoen for ulykker.

– Alle analyser som er foretatt i forbindelse med arbeidet med trafikkseparasjonen utenfor norskekysten, sammen med den økte statlige slepebåtberedskapen, viser at innføring av et system med skipsleder vil redusere sannsynligheten for ulykker og oljeutslipp vesentlig. Det vil også øke mulighetene til å begrense konsekvensene dersom en ulykke likevel skulle skje, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Om seilingsledene

Seilingsledssystemene er i all hovedsak lagt utenfor territorialfarvannet. I korthet innbærer tiltakene at risikotrafikk flyttes lengre ut fra kysten, samtidig som det innføres trafikkseparering. Dette bidrar til å redusere faren for ulykker og gir oss bedre tid til å treffe nødvendige tiltak dersom et fartøy skulle komme i vanskeligheter.

Tiltaket gjelder for alle tankskip og andre fartøy på 5000 bruttotonn eller mer, som går i transitt langs norskekysten eller i internasjonal trafikk til eller fra en norsk havn.

Forslagene som er godkjent av IMO, er utarbeidet av Kystverket - i nært samarbeid med andre offentlige etater og nærings- og miljøorganisasjoner. Tiltakene medfører ikke betydelig økt seilingsdistanse og er lagt i godt avstand til fiskeri- og petroleumsaktivitet og sårbare områder, og ivaretar således hensynet til berørt interesser på en god måte.

Tiden er en viktig faktor både for å unngå en skipsulykke, men også for å få på plass nødvendig utstyr når formålet er å begrense konsekvensene av en skipsulykke. Ved å flytte trafikken lengre ut fra kysten, oppnås det en tidsgevinst, både i tilknytning til et drivende skip og et ev. oljesøl som er på vei mot land. Dette gir bedre varslingstid, økte muligheter for til å få på plass et slepefartøy og større mulighet til å få på plass nødvendig oljevernutstyr. Rutetiltakene bidrar således til å gi andre sjøsikkerhets- og oljeverntiltak økt effekt.

Seilingledene tar hensyn til fiskeri- og andre næringsaktiviteter i området, og er ikke en stor ulempe for skipstrafikken.

Kilde: Fiskeri- og kystdepartementet