Kongsnegler - et nytt lønnsomt fiskeri?

Et seminar i regi av forskningsfondet FHF, belyste utfordringene ved kommersialisering av fiske etter kongsnegl.

Mer enn 30 aktører fra forskningen, forvaltningen og næringen deltok i seminaret, som presenterte erfaringer som hittil er høstet, samt klargjorde en rekke aspekter for den videre utvikling av kongsnegl fisket etter kongsnegl, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Diskusjonen med Mattilsynet bekreftet blant annet at eksport av kongsnegl kan skje hvis man har godkjenning fra tilsvarende myndighet i importland, noe som var avklarende for mange. Det er derfor nå ingen formelle hindringer i veien for at fiske, mottak og eksport av kongsnegl kan startes opp, skriver FHF.

Les også: Vellykket lagringsforsøk for kongsnegl 15.12.2009

– Stort potensial

Kongsnegl har et stort potensial for bedre utnyttelse. Internasjonale markeder som Frankrike og Asia anser kongsnegl som delikatesser og priser produktet deretter. Bare i Frankrike omsettes det for rundt 30 millioner euro årlig. Hovedmengden av kongsnegl er de siste 20 årene blitt fisket rundt de britiske øyer, men også på Island, Canada, Frankrike, Russland, Korea, Japan og Chile. Samtidig menes det fra flere hold at den norske kongsneglen har den beste kvaliteten av dem alle, skriver FHF.

– Betydelige mengder

Et strukturert og lønnsomt fiske av denne råvaren har ennå ikke kommet ordentlig i gang i Norge. Dette på tross av at det finnes betydelige mengder kongsnegl langs store deler av norskekysten og at slikt fiske kan kombineres med fiske etter andre arter, som for eksempel taskekrabbe.

Mange mener også at teinefiske er ”fremtidens redskap” når man tar i betraktning bruk av energi og CO2-utslipp. I tillegg viser undersøkelser gjort av Nofima, at kongsnegler egner seg godt for levende mellomlagring, samt at lagringen i liten grad påvirker kvaliteten på produktet, skriver FHF.

Eirik Sigstadstø, FoU-koordinator i FHF, mener seminaret belyste potensialet som ligger i fiske av kongsnegl, samt at diskusjonene klargjorde hvilke hindre og mangler det må jobbes videre med for at man skal dra full nytte av denne lite utnyttede ressursen.

– Nå begynner næringen og fiskerne å se potensialet og fordelene det ligger i å benytte seg den verdien kongsnegl er, og det lover godt for fremtiden. Men det forutsetter at alle involverte fra næring og fiskere, til forskere og forvaltere fortsetter å samarbeide om å legge forholdene til rette, sier Sigstadstø.

Følgende foredrag ble holdt:

 • Produkt- og markedspotensial for kongsnegl – Hva med Norge?
  v/Snorre Bakke, Møreforskning Marin
 • Erfaring fra mottak, eksport og foredling av kongsnegl
  v/Sten Karlsen, Nordic Intermaritim AS
 • Regelverk vedrørende førstehåndsomsetning av kongsnegl
  v/Einar Sande, Norges Råfisklag
 • Oppsummering, hvor står man? Kort historikk, hva mangler for få til kommersialisering
  v/Alf Albrigsten
 • Levende mellomlagring av kongsnegl
  v/Sten I. Siikavuopio, Nofima
 • Kongsnegl som ressurs, noen tanker om forvaltning
  v/Anders Jelmert, Havforskningsinstituttet
 • Høsting og omsetning av kongsnegler
  v/Merete Hestdal, Mattilsynet

Les mer
Foredragene kan lastes ned som publikasjoner fra FHFs nettsider: Seminar om kongsnegl 2010