Havforskningsrapporten 2011

Havforskningsinstituttet har lagt frem Havforskningsrapporten 2011.

Om det er nok mat i havet, om vegetabilsk laksefôr er bærekraftig og om utslipp fra fiskeoppdrett kan utnyttes er blant temaene i årets utgave av Havforskningsrapporten. Rapporten presenterer et utvalg av forskningsaktivitetene på Havforskningsinstituttet, og innholder artikler innen områdene akvakultur, kyst og hav, opplyser Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

I tillegg gir rapporten oppdatert kunnskap og nøkkeltall både om de kommersielle og noen av de lite utnyttede ressursene langs kysten og i havet. Artene presenteres alfabetisk i andre halvdel av rapporten. Fra i år av er også antarktisk krill og steinbit med på listen.

Økosystembasert forvaltning

Havforskningsinstituttet er en sentral leverandør av kunnskap og råd knyttet til forvaltningen av ressursene på kysten og i havet, og problemstillinger rundt akvakulturnæringen. Både på instituttet og i samfunnet generelt er det en økende bevissthet om økosystembasert forvaltning, der det legges større vekt på det kompliserte samspillet mellom ulike arter, naturtyper og klima. Hvordan menneskene påvirker disse finstemte systemene gjennom fiskerier, akvakultur, petroleumsvirksomhet og annen aktivitet er en viktig del av den økosystembaserte tilnærmingen.

Artikkelserien «Er det for lite mat i havet til våre fiskebestander?», der flere av instituttets forskere bidrar, speiler nettopp det finstemte samspillet oppover og nedover i næringsnettet i Norskehavet og Barentshavet. I serien blir forholdet mellom de viktigste kommersielle fiskebestandene og næringstilgangen i havet belyst fra ulike ståsteder. Avslutningsvis drøfter forskerne også om, og eventuelt hvordan, denne kunnskapen kan brukes til å regulere fiskebestandene.

Oppdrett og dyrevelferd

Norge ønsker å ligge i tet som oppdrettsnasjon, men en bærekraftig næring er bare mulig dersom forekomstene av rømming, lakselus og sykdom blir redusert, mener Havforskningsinstituttet. Disse problemstillingene er omtalt både i denne rapporten og i en egen risikorapport som Havforskningsinstituttet ga ut tidligere i år.

Les også: – Lus og rømming ødelegger 14.01.2011

Et annet område som får stadig mer fokus, er dyrevelferd innen akvakultur. I årets utgave av Havforskningsrapporten er det flere artikler innenfor dette temaet, blant annet om merdmiljø, slakting og hvordan frykt for ulike typer håndtering kan endres til positiv forventning hos oppdrettsfisk.

Kysttorsk og hummer

Kystkapitlet gjør opp status for kystområdene våre. I tillegg kan du blant annet lese om hvorfor rekrutteringen hos kysttorsk nord for 62°N har minket, hvordan bevaringsområder for hummer fungerer som testlaboratorium for forskning og forvaltning, og hvor mye torsk havertbestanden spiser.

Les mer
Havforskningsrapporten 2011 (som digital bok)