Grønt lys for storsatsing på hav

Europakommisjonen bekrefter at den vil bidra til satsingen på forskningsprogrammet JPI Oceans. Med det er forberedelsestiden over og programmet går over i en ny fase.

− Nå er JPI Oceans funnet modent for videreføring. Jeg gratulerer arbeidsgruppen med vel utført arbeid og ser frem til videre samarbeid, sa Liam Breslin i Europakommisjonen.

Dermed slutter Kommisjonen seg til de i alt 17 landene som ønsker å være med på å utvikle en felles plattform for å finne løsninger for bærekraftig bruk av havets ressurser og teknologiutvikling, samtidig som hensynet til det marine miljøet ivaretas, skriver Norges forskningsråd i en pressemelding.

Norsk initiativ til europeisk storsatsing

Det er Norge, representert ved Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), som har tatt initiativ til JPI Oceans. Det er også Norge som koordinerer arbeidet, sammen med Spania og Belgia. Visjonen er den samme som satsningens fulle navn − Healthy and Productive Seas and Oceans.

JPI Oceans representerer et systemskifte og vil bli den største koordinerte og integrerende satsingen på marin og maritim forskning og utvikling (FoU) noensinne.

Les også: Felles havforskning på agendaen 01.06.2010
Les også: Ti prosent til forskning på tema Hav 06.05.2010

JPI som arbeidsform

JPI er kortnavnet til de nye store programinitiativene − Joint Programming Initiatives. Oceans er forkortelsen for satsingen «Healthy and Productive Seas and Oceans».

JPI som arbeidsform innebærer at nasjonale forskningsprogrammer, infrastruktur, bevilgninger med mer koordineres for å oppnå gode resultater. Målet for alle JPI-ene er at deltakerlandene skal finne felles løsninger på felles utfordringer, de såkalte Grand Challenges. Det er deltakerlandene selv som tar initiativ til satsingene.

Gjennom koordinerte aktiviteter, som utlysninger av midler til FoU-prosjekter, nettverksaktiviteter, bevilgninger til infrastrukturprosjekter, stipendordninger, skaper JPI-ene kunnskapsgrunnlag for
politikkutforming. JPI-ene kan ta i bruk
alle former for virkemidler.

Skal besvare mange spørsmål

Oceans vil adressere kunnskapshull i europeisk forskning omkring havrelaterte temaer, spesielt de tverrgående. Et eksempel på slike er hvordan offshore vindparker vil kunne påvirke fiskebestander. Et annet er hvordan vi kan integrere ulike næringsinteresser, for eksempel turisme, med fiskeoppdrett. Og hvordan demper vi effektene klimaendringene har på livet i havet? Hva er betydningen av klimaendringene for konstruksjoner til havs?

De marine og maritime problemstillingene er mange og viktige for Norge og for Europa. Svarene på dem skal hjelpe Europas myndigheter til å forvalte hav- og kystområder på en bærekraftig måte. Kunnskapen skal også fortelle de relevante næringsaktørene det de trenger å vite for å utvikle seg videre og skape verdier som vil komme hele Europa til gode.

Veien videre

Nå starter arbeidet med å få på plass organisasjonsstrukturen for JPI Oceans. I første omgang skal det etableres en styringsgruppe som vil bestå av representanter på høyt nivå fra departementer og virkemiddelapparat.

− I 2012 vil Kommisjonen etter all sannsynlighet utlyse et støtteprosjekt med tre års varighet for å få etablert JPI Oceans, sier Kathrine Angell-Hansen, prosjektdirektør i Forskningsrådet.

Hun har siden august og etableringen i fjor ledet sekretariatet for JPI Oceans fra Forskningsrådets kontor i Brussel. Før dette var Angell-Hansen nasjonal ekspert i EU- kommisjonen i fire år, med ansvar for marine og maritim forskning som bærebjelke i EUs maritime politikk.

− Nettverket og bakgrunnen fra Kommisjonen har vært helt avgjørende for fremdriften i denne prosessen, sier hun.

Skal inkludere forskningsmiljøene, forvaltningen og næringslivet

Forskningsrådet er svært fornøyd med at JPI Oceans har nådd denne milepælen. En så god oppslutning understreker betydningen av marin og maritim forskning og behovet for samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser.

− Forskningsmiljøene vil få muligheten til å påvirke arbeidet gjennom sine marine og maritime nettverk og ved delta på sentrale møter. I Norge har vi etablert en interdepartemental arbeidsgruppe som nå skal legge opp et mer konkret løp for hvordan vi involverer våre forskningsmiljøer, forvaltningen og næringslivet. Følg med på Forskningsrådets nettsider, oppfordrer Christina Abildgaard, direktør for Forskningsrådets avdeling for miljø og marine ressurser.