Stortingsmelding om sjømatnasjonen Norge

Regjeringen har besluttet at det skal legges frem en ny melding til Stortinget, med en bred og helhetlig gjennomgang av fiskeri- og havbrukspolitikken.

Det kunngjorde fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i dag. Berg-Hansen er i dag i Bergen, hvor hun har holdt innlegg for Vestlandsrådet.

– Mitt mål er at vi skal være fremst i verden på marin kunnskap og nyskaping, og derigjennom styrke sjømatnæringas rolle som verdiskaper langs kysten, sier Berg-Hansen i en pressemelding.

Meldingen skal støtte opp under ambisjonen om Norge som verdens fremste sjømatnasjon og bidra til å utvikle en framtidsrettet fiskeri- og havbrukspolitikk.

Andre tema er rammebetingelsene for konkurranseutsatte verdikjeder sett i forhold til målsetninga om økt bearbeiding av råstoff og restråstoff i Norge.

– Norge eksporterte i 2010 sjømat for nærmere 54 mrd kroner. Samtidig vet vi at verdens befolkning øker, og at etterspørselen etter også sjømat vil øke med blant annet velstandsutviklingen i Asia. Denne utviklinga må vi være i forkant av, sier Berg-Hansen.

– Kunnskap og kompetanse vil være et gjennomgående tema, særlig i forhold til fremveksten av nye næringer basert på marin bioprospektering og økt bruk av marin bioteknologi, sier fiskeri- og kystministeren.

Les mer
Norge - verdens fremste sjømatnasjon - Innlegg for Vestlandsrådet

Fiskarlaget: - Flott med sjømatmelding

Leder Reidar Nilsen i Norges Fiskararlag sier han har en forventning om en helhetlig melding med stort fokus på flåteleddets betydning for verdiskapingen på havet.

– Fiskarlaget mener det er flott at ministeren og regjeringen skal legge fram en egen stortingsmelding om fiskeri-og havbrukspolitikken, sier Nilsen til fiskarlagets nettsider.