Utslipp fra olje- og gassindustrien 2010

Petroleumsvirksomhetens utslipp til luft av CO2 og NOx er relativt stabile. Utslippene til sjø av produsert vann og olje har heller ikke endret seg mye de siste årene.

Myndighetene og oljenæringen er enige om at det er for mange akutte utslipp på norsk sokkel. Operatørene jobber for å redusere antallet.

Dette kommer frem av operatørselskapene årlige rapportering av utslipp. Rapporteringen gjøres parallelt til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Oljedirektoratet (OD) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) i EnvironmentWeb – en felles database for myndighetene og olje- og gassindustrien.

Utslipp til luft

Karbondioksid (CO2)
I 2010 slapp petroleumsvirksomheten ut 12,6 millioner tonn CO2. Det er en liten økning fra 12,4 millioner tonn året før.

De norske utslippene av klimagasser i 2010 var ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klif 53,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, en økning på 4,8 prosent fra 2009. Olje- og gassindustrien sto i 2010 for ca. en firedel av de norske klimagassutslippene, noe som er på samme nivå som året før. Utslippene fra olje- og gassvirksomheten har vært relativt stabile de siste ti årene.

Nitrogenoksid (NOx)
I 2010 var samlet NOx-utslipp fra petroleumsvirksomheten 50 048 tonn. Dette er en liten økning fra 2009, da utslippet var 49 650 tonn. Totalutslippene av NOx fra petroleumsvirksomheten har endret seg relativt lite de siste årene.

Samlet norsk utslipp av NOx i 2010 var ifølge SSB og Klif 189 000 tonn, en økning på ca. 4 prosent fra 2009. Olje- og gassindustrien sto for 26,5 prosent av de nasjonale utslippene, en nedgang fra 29,7 prosent i 2009.

Flyktige organiske forbindelser (nmVOC)
I 2010 var petroleumsindustriens utslipp av nmVOC 36 990 tonn. Dette er en nedgang på 18 prosent fra 2009, da utslippet var 45 503 tonn. Siden 2001 er samlet utslipp av nmVOC redusert med mer enn 85 prosent. De betydelige utslippsreduksjonene er oppnådd som følge av pålegg om utslippsreduksjoner og industriens investeringer i anlegg for å hindre avdamping eller gjenvinne oljedamp på lagerskip og skytteltankere.

Samlet norsk utslipp av nmVOC i 2010 var ifølge SSB og Klif 135 000 tonn. Olje- og gassindustrien sto for 27,4 prosent av de nasjonale utslippene. De gjennomførte tiltakene offshore er hovedgrunnen til at Norge nå oppfyller Gøteborgprotokollen – den internasjonale miljøavtalen mot langtransporterte luftforurensninger – når det gjelder nmVOC.

Produksjonsutslipp til sjø

Produsert vann
Ved produksjon av olje følger det normalt med vann. Vannmengden fra hvert felt øker etter hvert som feltene blir eldre og reservoarene blir tømt. Vannet blir enten injisert tilbake i reservoaret eller renset og sluppet ut.

I 2010 ble det sluppet ut 131 millioner kubikkmeter produsert vann på norsk sokkel, noe som er en nedgang fra 135 millioner kubikkmeter I 2009. Dette skyldes hovedsakelig redusert oljeproduksjon på norsk sokkel.

Myndighetene krever at oljeinnholdet i vann som slippes ut, skal være lavest mulig. Det skal ikke overstige 30 milligram dispergert olje per liter vann. Gjennomsnittlig konsentrasjon i 2010 var 11 milligram per liter. Totalt ble det sluppet ut 1443 tonn dispergert olje til sjø i 2010, en reduksjon på ca. 3 prosent i forhold til året før.

Det er oppnådd store miljøforbedringer som følge av målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø. Klif mener målet for reduksjon av miljøfarlige stoffer fra produsert vann fortsatt ikke er nådd. Oljeselskapene arbeider videre slik at disse utslippene reduseres ytterligere.

Operatørene på norsk sokkel gjennomfører regelmessig miljøovervåkning. Denne overvåkningen har så langt ikke påvist effekter av betydning som følge av utslipp av produsert vann.

Utslipp av kjemikalier
Kjemikalier klassifiseres i henhold til Klifs system i grønn, gul, rød eller svart kategori. Kjemikalier i grønn kategori medfører ikke skade eller ulemper for det marine miljø, kjemikalier i gul kategori er vanligvis ikke definert som miljøfarlige, mens kjemikalier i rød og svart kategori er prioritert for substitusjon og reguleres strengt. De skal bare slippes ut der det er tungtveiende sikkerhetsmessige eller tekniske grunner.

Utslippene av tilsatte kjemikalier var på totalt 139 000 tonn i 2010. De grønne kjemikaliene utgjorde 91,6 prosent, de gule ca. 8,4 prosent, mens røde og svarte utgjorde henholdsvis 0,01 prosent og 0,002 prosent. Totalt ble ca. 53 000 tonn kjemikalier injisert.

Etter at målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø kom i 1997, har operatørselskapene på norsk sokkel arbeidet målrettet for å bytte ut kjemikalier som har dårlige miljøegenskaper med miljømessig bedre alternativer. Dette har medført at over 99,6 prosent av kjemikaliene i rød og svart kategori er faset ut. Stortingsmelding nr 26 (2006-2007) sier at nullutslippsmålet for tilsatte kjemikalier er nådd. Det vil fortsatt bli arbeidet for å erstatte de resterende miljøfarlige kjemikaliene.

Akutte utslipp til sjø

Olje
I 2010 var det 140 akutte utslipp av olje,, mot 147 året før. I 2010 var sju av utslippene større enn én kubikkmeter og 31 større enn 50 liter. Totalt volum olje fra akutte utslipp i 2010 var 111 kubikkmeter, ned fra 114 kubikkmeter i 2009.

Antall akutte utslipp av olje på norsk sokkel økte noe i årene 2004-2008, men har sunket igjen etter dette.

Kjemikalier
I 2010 var det 158 akutte utslipp av kjemikalier, en liten nedgang fra 162 i 2009. De siste ti årene har antall akutte utslipp av kjemikalier ligget relativt stabilt.

Det samlede volumet av alle akutte utslipp på norsk sokkel var på 6376 kubikkmeter. I likhet med de tre foregående årene er denne mengden høyere enn normalt. Årsaken er lekkasje av borekaks og borevæske fra injeksjon.

Injeksjon er brukt som tiltak for å redusere utslippene fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel i flere tiår. Det gir både betydelige miljøgevinster og er kostnadseffektivt sammenlignet med for eksempel deponering på land. Imidlertid er det de siste årene oppdaget flere lekkasjer fra injeksjon. Myndighetene og selskapene har sammen konkludert at dette skyldes mangelfull kunnskap om lekkasjemekanismer i forbindelse med injeksjon, samt mangelfull evaluering av injeksjonssonen i reservoarene.

Det er derfor gjennomført en full gjennomgang av alle felt som benytter injeksjon. I tillegg er det etablert en rådgivende ekspertgruppe som kvalitetskontrollerer status på injeksjonsbrønnene. Myndighetene vil i tillegg stille strengere krav til valg og oppfølging av framtidige injeksjonssteder.

Myndighetene og oljenæringen er enige om at det er for mange akutte utslipp. Oljeselskapene jobber målrettet for å redusere antallet.

Les også: Utslipp fra olje- og gassindustrien 2009 20.06.2010