Kyststatsavtale for kolmule 2012

Norge, EU, Færøyene og Island er enige om forvaltning av kolmule for 2012.

Bestandssituasjonen for kolmule er preget av sviktende rekruttering. Kyststatene har avtalt en totalkvote for 2012 på 391 000 tonn.

Totalkvoten for 2012 gir en økning fra kvoten inneværende år. Innenfor totalkvoten vil partene i NEAFC legge til rette for en avsetning for ikke-kyststaters fiske i internasjonalt farvann.

Den norske kvoten blir på 94 451 tonn.

Kvotenivået for 2012 er i tråd med forskernes anbefaling og følger av den felles forvaltningsplanen som ble vedtatt i 2008. Forvaltningsplanen skal sikre bærekraftig forvaltning av bestanden, og partene vil, i samsvar med forvaltningsplanens bestemmelser, foreta en gjennomgang av planen før kyststatsforhandlingene for 2013, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Kystsatsavtalen sikrer norske fartøy videreføring av adgangen i EU-sonen og i færøysk sone.