– Stort potensial for sjømatnæringa

Regjeringens nye nordområdemelding «Visjon og virkemidler» ble fremlagt i Bodø fredag 18. november.

– Nordområdepolitikken legger grunnlaget for enda mer verdiskapning langs kysten, og i denne satsninga vil sjømatnæringa spille en helt sentral rolle, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under lansering i Bodø av regjeringens nordområdemelding «Visjon og virkemidler».

– Nordområdene er et kjerneområde for produksjon av sjømat. Norge forvalter havområder som er sju ganger større enn fastlandsarealet. Vi er en havnasjon, og i nord er dette spesielt synlig. Mer enn noe annet er det sjømaten som forbinder nordområdene til verden. Og verden forbinder nordområdene med sjømat. Gjennom klokskap og bærekraftig forvaltning kan våre hav bidra med mer mat til en verden der vi blir flere og flere, sa Berg-Hansen.

Fiskeri og kystministeren snakket også om nordområdearbeidet som har foregått siden forrige nordområdemelding, «Nye byggesteiner i Nord», og viste til eksempler på tiltak der regjeringen har styrket sjøsikkerhet og oljevernberedskap, fremmet miljø- og klimakunnskap, satset mer på kunnskapsbasert næringsutvikling og tatt store sprang i kampen mot ulovlig fiske, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

– Nordområdemeldinga danner et viktig rammeverk for å konkretisere og gå videre med å utnytte de mulighetene som ligger i nord, sa Berg-Hansen, og varslet samtidig at regjeringen vil komme tilbake med en mer detaljert melding rettet mot hav og sjømat; «Norge – verdens fremste sjømatnasjon».

– Stormakt på sjømat

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) finner det helt på sin plass at regjeringen i nordområdemeldingen understreker den viktige posisjon Norge som sjømatnasjon har i dag og vil ha i fremtiden. Norge rår over store havområder, rike fiskeressurser og havbrukslokaliteter, og spiller allerede en betydningsfull rolle i tilførselen av sjømat til over 150 land, fremholder FHL i en pressemelding.

– Norges rikdom i form av store naturressurser forplikter. Potensialet for videreutvikling er så stort at sjømatområdet kan utvikles til å bli like strategisk viktig for Norge som olje- og gassektoren. FHL slutter seg derfor til nordområdemeldingens store ambisjoner for utviklingen av sjømatsektoren, sier styreleder i FHL, Gunnar Domstein.

Les mer
Meld. St. 7 (2011–2012) - Nordområdene Visjon og virkemidler