- Sjømatnæringen må ha førsteprioritet

Del saken

Sjømatnæringen er bekymret for effektene av deponimasser fra bergverk i norske fjorder.

– Hver dag leverer norsk fiskeri- og havbruksnæring mat til 37 millioner mennesker. Blir det konflikt med annen næringsaktivitet, må sjømatproduksjon prioriteres, sier styreleder i FHL, Gunnar Domstein.

Sjømatnæringen representerer en av hovedpilarene i norsk verdiskaping, og er avhengig av rene havområder for å produsere trygg og god sjømat. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) utrykker i et nytt styrevedtak skepsis til at avfallsmasser fra bergverkindustrien skal deponeres i norske fjorder.

- Helt uakseptabelt

- Vi er i utgangspunktet svært positive til etablering av næringsvirksomhet, men det må skje på en forsvarlig mate. Det er helt uakseptabelt å ta i bruk våre kyst- og fjorder som avfallsplass for deponering av enorme masser og miljøskadelige kjemikalier, sier Domstein i en pressemelding.

FHLs styre mener myndighetene i større grad må vektlegge hensynet til sjømatnæringen i saker hvor sameksistens blir vanskelig.

Sjømatnasjonen Norge spiller alt i dag en vesentlig rolle for tilførselen av mat til 150 land. I tillegg er fedme og livsstilsykommer et økende problem i den vestlige verden, og helsemyndigheter i en rekke land anbefaler økt sjømatkonsum for å bedre folkehelsen.

Krever grundig saksbehandling

I sitt styrevedtak fremholder FHL at Havforskningsinstituttet og NIFES må få styrket sin rådgivningsfunksjon i forhold til effektene av forurensende utslipp og deponering av masser i fjord- og kystområder.

Det må også opprettes klare rutiner for at Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og sjømatorganisasjoner får alle aktuelle saker til uttalelse. Direktoratene må også få tilstrekkelige ressurser til å utføre sine forvaltningsansvar i disse sakene, mener FHL. 

Relaterte artikler
•  Om Havforskingsinstituttet og gruvesøknader 23.11.2011 (debatt)
•  - Utslipp vil få fatale følger for livet i fjorden 23.11.2011
•  Vil vite mer om effekter av bergverk 05.10.2011
•  Frarår tillatelse til Sydvaranger Gruve 13.12.2010
•  - Ikke bærekraftig med gruvedrift ved Førdefjorden 17.09.2010