Kystflåten prioriterer torsk

Det meste av kystflåtens torskekvote tas første halvår, noe som gir fiskerne en relativ god årslønn.

Da blir interessen for flåtens kvoter på andre arter som hyse og sei som regel liten, og store kvoter på disse artene blir årlig overført til havfiskeflåten, skriver Nofima i en pressemelding.

Kystflåtens fangstadferd

Et stort forskningsprogram ved Nofima, finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), bærer tittelen «Markedsbasert høsting av fiskeressurser».

I et av prosjektene i programmet har oppgaven vært å studere kystflåtens fangstadferd, og se på hvilken innflytelse dette har på de neste ledd i verdikjeden. Forskerne har konstatert at fiske etter torsk prioriteres høyt i kystflåten, mye på grunn av de gode prisene industrien betaler for torsken.

– Vi ser nå likevel at en del kystfartøy er i ferd med å gjøre hyse- og seifisket til en vesentlig del av sitt inntektsgrunnlag.

Det forteller forsker Edgar Henriksen, som har vært ansvarlig for undersøkelsen.

Kvoter overføres til havfiskeflåten

På tross av dette, er det fremdeles igjen store kvoter på hyse og sei, som overføres og tas av havfiskeflåten. Dette betyr blant annet at disse fangstene i liten grad kommer norsk industri til gode, da denne fangsten fryses rund og eksporteres, påpeker forskerne ved Nofima.

– Norsk fiskeindustri ser ut for å være mest interessert i fersk fisk av høy kvalitet, fortrinnsvis krokfanget, sier Henriksen.

Effektene på lengre sikt av økt ombordfrysing i havfiskeflåten, bør få oppmerksomhet i årene som kommer. Spesielt med sikte på å motvirke eventuelt uheldige effekter for fiskeindustriens forsyningssituasjon dersom spesielt hysebestanden, og dermed kvotene, reduseres fra dagens nivå, fremholder Henriksen.

– En annen effekt er at havfiskeflåten vil kunne miste deler av sitt inntektsgrunnlag, konkluderer forskeren.

Nofima har skrevet et faktaark og en rapport som går mer i dybden på dette forholdet.