Kraftig resultatfall i Austevoll Seafood

Austevoll Seafood fikk i 4. kvartal 2011 et resultat før skatt på 114,2 millioner kroner, mot 678,2 millioner kroner i 4. kvartal 2010.

Konsernet Austevoll Seafood ASA hadde driftsinntekter på MNOK 2 610 i 4. kvartal 2011, mot til sammenligning MNOK 3 504 i 4. kvartal året før. EBITDA før verdijustering av biomasse i fjerde kvartal var MNOK 239 (Q4 2010 MNOK 754).

Det fremgår av resultatrapporten for 4. kvartal 2011 som Austevoll Seafood ASA la frem i dag.

Nedgangen i omsetning er i det alt vesentlige som følge av endring i konsernstruktur ved salg av Epax i fjerde kvartal 2010, samt fusjon av Austevoll Fisk gruppen med Norway Pelagic ASA i juli 2011. Begge virksomhetene inngår i sammenligningstall for fjerde kvartal 2010, opplyses det i meldingen.

Prisfall for laks og fiskemel, bedre for frosne produkter og fiskeolje

Det er oppnådd lavere priser for fiskemel og atlantisk laks i dette kvartalet sammenlignet med samme periode i 2010, mens det for frosne produkt og fiskeolje er oppnådd høyere priser i kvartalet sammenlignet med samme periode i 2010.

Reduksjon i EBITDA forklares i det alt vesentlige med redusert inntjening innenfor havbruk, samt endring i konsernstruktur ved salg av Epax og Austevoll Fisk gruppen som beskrevet innledningsvis. Austevoll Fisk gruppen inngår nå i Norway Pelagic ASA og blir rapportert som tilknyttet selskap i AUSS.

Les også: Lavere inntjening i Lerøy Seafood 23.02.2012

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 103 (Q4 2010 MNOK 573). EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 125 (Q4 2010 MNOK 700).

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i fjerde kvartal MNOK 24 (Q4 2010 MNOK 60). Nedgangen skyldes i hovedsak lavere prisoppnåelse for atlantisk laks fra tilknyttede selskap innenfor havbruk. Konsernets netto rentekostnader utgjorde i fjerde kvartal 2011 MNOK -37 (Q4 2010 MNOK -52).

Resultatet før skatt og biomassejustering ble i fjerde kvartal MNOK 92, mot til sammenligning MNOK 551 i fjerde kvartal 2010.

Markedsforhold og utsiktene fremover

Fiskemel og -olje
Økte fangsvolum i Peru i 2011 har gitt en korreksjon for fiskemelsprisene. Nivået har stabilisert seg og prisnivået per tonn er nå på USD 1.100 (FOB Peru, standard 65-66 prosent). Fiskeoljeprisene har vært stabile i fjerde kvartal og så langt i 2012, og etterspørselen er god, opplyser selskapet i regnskapsrapporten.

Konsum
Styret forventer fortsatt god etterspørsel etter konsernets konsumprodukter.

– For virksomheten i Europa ser vi at markedene for pelagisk fisk har holdt seg sterke. I Sør-Amerika forventes god etterspørsel både i hjemmemarkedet og for eksport, med stabilt gode priser fremover, uttaler styret i selskapet.

Produksjon, salg og distribusjon laks og ørret
Selskapet forventer større vekst i det globale tilbudet av atlantisk laks de nærmeste årene enn hva vi har sett de to siste årene.

– Utviklingen i etterspørselen er god og lavere priser gir grunnlag for optimisme med hensyn til fortsatt positiv utvikling i etterspørselen, fremholdes det i rapporten.

– God etterspørsel, sammenholdt med forventning om bedret produktivitet i virksomhetsområdets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlaget for vår positive holdning til virksomhetsområdet, heter det videre i rapporten.

Konsernet
Utvikling av varige verdier krever tålmodighet og evne til å være langsiktig. Konsernet er solid og har vist en god utvikling og er i dag godt posisjonert i flere deler av verdens sjømatnæring. Konsernet skal over tid vokse og utvikle seg videre innenfor de områdene konsernet er etablert, skriver selskapet i rapporten.

– Styret er med gjeldende markedsforhold i det alt vesentlige tilfreds med konsernets resultat for fjerde kvartal og for 2011 som helhet. Styret vil benytte anledningen til å berømme konsernets medarbeidere for deres innsats og forståelse for behovet for resultatorientert driftsfokus og endringsvilje i alle ledd, og takker alle ansatte for god innsats gjennom året, skriver selskapet i rapporten.

– Konsernets gode posisjon i verdens sjømatnæring danner grunnlag for en positiv holdning til konsernets utvikling fremover, fastslås det i rapporten.