Lavere inntjening i Lerøy Seafood

Lerøy Seafood Group fikk i fjerde kvartal 2011 et resultat før skatt på 111,4 millioner kroner, mot 684,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2010.

Konsernet Lerøy Seafood Group ASA hadde i fjerde kvartal 2011 en omsetning på 2.251 millioner kroner, noe som er en nedgang fra 2.574 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010.

Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse ble i fjerde kvartal 2011 på 120,0 millioner kroner mot tilsvarende 539,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, opplyser Lerøy Seafood Group ASA i regnskapsrapporten for 4. kvartal som ble lagt frem i dag. Verdien av biomassen ble i 4. kvartal oppskrevet med 21,9 millioner kroner.

- Nedgangen i driftsresultatet kommer som følge av vesentlig lavere prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter, atlantisk laks og ørret, samt noe høyere uttakskost, opplyses det i rapporten.

Konsernets produksjonskostnader har som ventet vært fallende gjennom kvartalet. Konsernets prisoppnåelse for laks og ørret vil med bakgrunn i dets langsiktige industrielle markedsstrategi naturlig nok avvike fra priser i spotmarkedet. Som resultat av fallende spotpriser i kvartalet, har realiserte kontraktspriser vært høyere enn gjeldende spotpriser i dette kvartalet, opplyser selskapet.

Konsernets kontraktsandel var i fjerde kvartal 2011 på 35 prosent, og for året i sin helhet på 43 prosent. For 2012 er det foreløpig inngått kontrakter for rundt 10 prosent av konsernets volumer. Disse kontraktene er i det alt vesentlige inngått i andre halvår 2011 og frem til dags dato.

- Nåværende kontraktsandel er lavere enn hva selskapet anser som normalt, men må sees i lys av den svake prisutviklingen man så gjennom fjerde kvartal, heter det i rapporten. 

Det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (Skottland-baserte Scottish Sea Farms Ltd) har som følge av vesentlig lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader, et vesentlig lavere resultat i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor. Inntekt fra tilknyttede selskaper før verdijustering av biomasse har derfor gått ned fra 23,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2010 til -2,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2011.

Resultat før skatt og verdijustering av biomasse ble i fjerde kvartal 2011 på 95,7 millioner kroner mot 543,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2010.

Nøkkeltall fra Lerøy Seafood Group

  • Høstet 39,6 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (4. kvartal 2010: 35,8).
  • Omsetning MNOK 2.251 (4. kvartal 2010: 2.574).
  • Driftsresultat før verdijustering av biomasse MNOK 120,0 (4. kvartal 2010: 539,2).
  • Driftsresultat per kg NOK 3,0 (4. kvartal 2010: 15,1).
  • Resultat før skatt og verdijustering av biomasse MNOK 95,7 (4. kvartal 2010: 543,3).
  • Bransjens spotpris for hel superior laks har gått ned med 40,0 prosent sammenlignet med fjerde kvartal år 2010.
  • Netto rentebærende gjeld MNOK 1.593 (31.12.2010: 1.299).
  • Egenkapitalgrad 50,6 prosent.
     

Omsatte for over 9 milliarder i 2011
 
Lerøy Seafood Group konsernet hadde i 2011 en omsetning på 9.177 millioner kroner som er en oppgang fra 8.888 millioner kroner i 2010, det vil si en økning på 3,3 prosent. Konsernets slaktevolum viser en oppgang fra 116.800 tonn sløyd vekt i 2010 til 136.700  tonn sløyd vekt i 2011. Veksten utgjør 17,0 prosent og er i tråd med konsernets kommuniserte planer.

Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse ble på 1.213 millioner kroner i 2011 mot tilsvarende 1.586 millioner kroner året før. Nedgangen skyldes fall i prisene for konsernets hovedprodukter, atlantisk laks og ørret, i andre halvår 2011, samt noe høyere uttakskost gjennom året. Konsernets omsetning passerte for første gang 9,0 milliarder, og driftsresultat før verdijustering av biomasse er det neste beste som er oppnådd av Lerøy Seafood Group noen gang, opplyses det i rapporten.

- Styret vil derfor benytte anledningen til å berømme konsernets medarbeidere for deres innsats og forståelse for behovet for resultatorientert driftsfokus og endringsvilje i alle ledd. Styret takker alle ansatte for god innsats gjennom året, heter det videre.

Året 2011

Lerøy Seafood Group oppnådde i 2011 et resultat før skatt på 535,0 millioner kroner, mot 1.940,5 millioner kroner i 2010.

Konsernet oppnådde et driftsresultat etter verdijustering av biomasse på 597 millioner kroner i 2011 mot sammenlignbare 1.885 millioner kroner i 2010. Verdijustering av biomasse i henhold til IFRS beløper seg til -616 millioner kroner per fjerde kvartal 2011 mot 299 millioner kroner per fjerde kvartal 2010. Den store negative IFRS-justeringen per fjerde kvartal 2011, skyldes vesentlig lavere lakse- og ørretpriser per 31.12.11 sammenlignet med prisnivået per 31.12.10.

Inntekt fra tilknyttede selskaper var på totalt 19,7 millioner kroner i 2011 mot 122,0 millioner kroner i 2010. Justert for verdijustering av biomasse var tallene henholdsvis 52,3 millioner kroner og 103,3  millioner kroner. Nedgangen skyldes i all hovedsak det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (Skottland-baserte Scottish Sea Farms Ltd) og lavere laksepriser. Konsernets netto finansposter utgjorde -81,9 millioner kroner i 2011 mot -66,3 millioner kroner i 2010. Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse ble på 1.183 millioner kroner i 2011 mot tilsvarende 1.623 millioner kroner i 2010.

Resultatet i 2011 tilsvarer et resultat før verdijustering av biomasse på 15,13 kroner per aksje mot tilsvarende 22,08 kroner per aksje i 2010.

Utbytte

Styret vil foreslå for selskapets ordinære generalforsamling at utbyttet for år 2011 settes til 7,0 kroner per aksje.

Antall utestående aksjer er 54.577.368. Avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før justering av biomasse ble på 17,9 prosent i 2011 mot 27,5 prosent i 2010.

- Konsernet er solid med en regnskapsmessig egenkapital på 5.798 millioner kroner som tilsvarer en egenkapitalandel på 50,6 prosent, opplyser selskapet i rapporten.

Konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2011 var på 1.593 millioner kroner, mot tilsvarende 1.299 millioner kroner 31.12.2010. Den 7. juni 2011 ble det utbetalt utbytte på 10,0 kroner per aksje, tilsvarende 546 millioner kroner.

Vil ytterligere styrke fokuset på salg, distribusjon og videreforedling

Konsernet har gjennom organisk vekst og flere oppkjøp det siste tiåret blitt en av verdens største produsenter av laks og ørret. Videre har det befestet sin stilling som en sentral aktør innenfor distribusjon av sjømat i Norge og internasjonalt, samt forsterket posisjonen som Norges ledende sjømateksportør.

Konsernet har i en kombinasjon av oppkjøp og alliansebygging gjort det mulig å tilby sine sentrale nasjonale kunder en kostnadseffektiv og landsdekkende distribusjon av fersk sjømat.

- Konsernets fokus på salg, distribusjon og videreforedling vil styrkes ytterligere de kommende årene, fastslår selskapet i rapporten.

- Konsernets strategiske og finansielle handlefrihet sammenholdt med løpende inntjening, gjør etter styrets oppfatning at konsernet også i tiden som kommer vil være en aktiv deltager i sjømatnæringens globale og nasjonale verdiskapende strukturendringer, heter det videre i rapporten.

Som ledd i konsernets strategiske utvikling inngikk Lerøy Seafood Group i fjerde kvartal 2011 avtale om kjøp av 50,1 prosent av aksjene i det hollandske selskapet Rode Beheer B.V (Rode).

Rode driver røkeri og bearbeiding av atlantisk laks. Årlig bearbeidingskapasitet er på om lag 10.000 tonn atlantisk laks, hvorav om lag 40 prosent anvendes til røkte produkter. I tillegg kommer andre arter. Rode har en sterk posisjon på salg og distribusjon av sjømat i sitt hjemmemarked og vil derfor bidra til å styrke Lerøy Seafood Group sin markedsposisjon i det hollandske markedet. Oppkjøpet vil bli gjennomført i slutten av februar dette år, og Rode vil bli fullt ut konsolidert fra dette tidspunktet.

Les også: Lerøy ny hovedeier i Rode Beheer 01.11.2011

Samarbeid med SalMar om slakting

Lerøy Seafood Group ASA (Lerøy) og SalMar ASA (SalMar) har inngått en strategisk viktig avtale. Avtalen innebærer at Lerøy skal slakte og videreforedle et betydelig volum av sin fisk ved InnovaMar på Frøya, samtidig som SalMar skal slakte sitt totale produksjonsvolum i nord ved Lerøy sitt anlegg på Skjervøy.

- Lerøy er svært tilfreds med at partene i alliansen gjennom denne avtalen kan realisere store effektivitetsgevinster og kapitalrasjonalisering. Avtalen er en utvidelse av et mangeårig samarbeid som Lerøy-organisasjonen er stolt av, fremholdes det i rapporten fra Lerøy Seafood.

Les også: SalMar og Lerøy skal samarbeide om slakting 23.02.2012

Forventer fortsatt stor tilbudsvekst

Selskapet forventer en større vekst i det globale tilbudet av atlantisk laks det nærmeste året enn hva en har sett de to siste årene.

- Utviklingen i etterspørselen er god og lavere priser gir grunnlag for optimisme med hensyn til fortsatt positiv utvikling i etterspørselen. God etterspørsel og forventning om bedret produktivitet i konsernets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlaget for styrets positive holdning til konsernets utvikling, opplyses det i rapporten.

- Styret mener at konsernets strategiske forretningsutvikling gjennom de senere årene, sammenholdt med underliggende produktivitetsutvikling og markedsrettede struktur, sikrer konsernet en robust inntjeningsplattform i årene som kommer, heter det videre i rapporten.

Styret forventer i dag et betydelig lavere resultat i første kvartal 2012 enn det konsernet oppnådde i første kvartal 2011, og tilsvarende for året som helhet.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q4 2011 - Lerøy Seafood Group ASA (pdf)
Presentasjon Q4 2011 - Lerøy Seafood Group ASA (pdf)