Lanserer sikkerhetsstyringssystem for sjark

Norges Fiskarlag har utviklet et sikkerhetsstyringssystem som skal bidra til økt sikkerhet for fiskefartøy under 15 meter.

Hovedmålsettingen med det nye systemet er at fiskerne skal få et tjenlig verktøy for å jobbe planmessig med sikkerhet. Systemet tilbys både til medlemmer og til de som ikke er medlemmer i Norges Fiskarlag.

– Fiskarlaget er stolt av å kunne tilby et komplett system som vi tilbyr til en meget gunstig medlemspris. Det sier seniorrådgiver Joakim Martinsen i Fiskarlaget.

Han har hatt hovedansvaret for arbeidet med det nye systemet.

– Vi har brukt mye tid og ressurser på å utarbeide et enkelt, tilpasset og brukervennlig system. Dette blir et nyttig sikkerhetsstyringsverktøy for fiskere i flåten under 15 meter, sier Martinsen i en pressemelding.

Nye krav fra 2014

Systemet er det fjerde i rekken av slike manualer fra Norges Fiskarlag og det første som er spesialtilpasset den minste og mest ulykkesutsatte delen av fiskeflåten. Systemet kommer i god tid før de nye kravene til sikkerhetsstyringssystem blir innført fra 1. januar 2014.

– Det å være sjarkfisker har etter hvert blitt en ganske krevende øvelse, og hele systemet er bygget opp slik at det skal fremstå som en støtte til fiskerne. I arbeidet med permen har det blant annet vært tett kontakt med Sjøfartsdirektoratet, for å kvalitetssikre at alle gjeldende lovpålagte krav og pålegg for risikovurderinger og andre sikkerhetstiltak er innarbeidet i manualen, forteller Joakim Martinsen.

– Prosjektet har hatt en kostnadsramme på drøyt 600 000 kroner, og da er ikke arbeidskostnader regnet med, opplyser generalsekretær Jan Skjærvø.

Sikkerhetspermen tilbys som medlemsfordel til organiserte fiskere og til en høyere pris til de som ikke er medlemmer.

– Sikkerhetspermen er spesialtilpasset behovene for fartøy under 15 meter og tar også høyde for kommende krav til risikostyring, forteller generalsekretæren.

Har utarbeidet eksempler på risikovurderinger

I samarbeid med en av Norges fremste eksperter på fiskefartøysikkerhet, Halvard Aasjord i SINTEF Fiskeri og havbruk, er det utviklet seks ulike eksempler på risikovurderinger knyttet til faremomenter innen de ulike driftsformene i kystfisket. Skjemaene skal være en hjelp til å avdekke og forebygge risiko knyttet til typiske arbeidsoperasjoner, faremomenter og aktuelle tiltak innen garnfiske, linefiske, notfiske og tilsvarende, forklarer Martinsen.

– Mitt håp er at dette nye systemet skal oppleves som et godt og tjenlig verktøy for sjarkfiskerne, og at det skal virke ulykkesforebyggende, understreker seniorrådgiver Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.

– En fordel for alle om bord

Terje Blomvik, leder i Ålesund og Sula Fiskarlag, har egen sjark på 10 meter og fisker i fjordene på Sunnmøre. Han har vært en av de som Fiskarlaget har samarbeidet med i arbeidet med kvalitets­sikringen av systemet. Han har fått et godt førsteinntrykk av det nye systemet.

– Jeg synes det nye sikkerhetsstyringssystemet ser greit ut. Ved første øyekast tenkte jeg: «Enda mer papir!» Men etter å ha lest igjennom hele dokumentet, er jeg generelt enig i at dette er til fordel for alle som har sin arbeidsplass om bord i fartøy, sier Blomvik.

– Spesielt likte jeg sjekklisten for nyansatte. Dette kan virke unødvendig, men vi vet alle at en ulykke skjer når en minst aner det. Derfor er det svært viktig at alle gjør seg kjent med sikkerhetsprosedyrene i forkant, sier Blomvik.

– Viktig med godt tjenlig verktøy

Underdirektør Yngve Folven Bergesen i Fiskefartøyavdelingen i Sjøfartsdirektoratet sier han ser positivt på arbeidet Norges Fiskarlag har lagt ned i det nye sikkerhetsstyringssystemet. Direktoratet ser det som viktig at fartøygruppen under 15 meter får et godt tjenlig verktøy.