Stadig mindre miljøgifter langs norskekysten

I de siste tretti årene er det blitt mindre miljøgifter i fisk og blåskjell i norske fjordområder.

– De siste tallene i miljøovervåkningen viser at nedgangen fortsetter, selv om noen områder fortsatt har for høye nivåer av enkelte miljøgifter, melder Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) overvåker miljøgifter langs kystområdene i Norge på vegne av Klima- og forurensningsdirektoratet. Siden midt på 1980-tallet er det gjort årlige målinger av nivåene av en rekke miljøgifter i blåskjell, snegl, torsk og flatfisk.

Resultatene fra overvåkningen brukes i arbeidet for å regulere de verste kjemiske stoffene både nasjonalt og internasjonalt.

Fremdeles problem i noen områder

Nivåene av miljøgifter langs norskekysten går hovedsakelig nedover. Dette kommer etter at vi har gjennomført en rekke strenge reguleringer rundt bruk og utslipp av disse miljøgiftene, opplyser Klif.

Overvåkingsrapporten fra 2011 viser at nivåene av miljøgifter fortsatt hovedsakelig reduseres. Torsk og blåskjell fra de ytre kystområdene er lite forurenset. I urbane områder og fjorder der man kan ha en kontinuerlig tilførsel av miljøgifter, er kadmium, kvikksølv, DDT, PCB, PAH og dioksiner fremdeles et problem.

Grenlandsfjordene er fortsatt meget sterkt forurenset av dioksiner og indre Sørfjord er fremdeles forurenset med tungmetaller. Målinger viser også fortsatt høye stabile nivåer av PCBer i torskelever i Indre Oslofjord.

Flere miljøgifter skal overvåkes

For å få oversikt over hvordan de nye miljøgiftene fordeler seg i miljøet, inkluderer Klif også nye miljøgifter i overvåkingen av norskekysten. Bromerte flammehemmere (HBCDD), korte- og mellomkjedete klorparafiner, nonyl- og oktylfenoler og noen nye tinnorganiske forbindelser tas med i målinger fra og med 2012.

Resultatene rapporteres til OSPAR, som er en juridisk bindende avtale som regulerer internasjonalt samarbeid om beskyttelse av marint miljø i det nordøstlige atlanterhavsområdet.

Mer om overvåkning av miljøgifter langs norskekysten

  • Overvåkingsprogrammet måler metaller, organiske klorforbindelser, plantevernmidler, dioksiner, bromerte flammehemmere, fluororganiske forbindelser og målinger av biologiske effekter.
  • Innholdet av miljøgifter måles i blåskjell, purpursnegl, strandsnegl, torsk og flatfisk langs kysten fra Oslofjordområdet til Varangerfjorden.
  • Stasjonene er lokalisert i områder med kjente eller antatte punktkilder av miljøgifter, i områder med diffus belastning som byområder, og i områder med antatt lav og diffus forurensning. Kilde: Miljødirektoratet