Endring i fiskekvalitetsforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å unnta blåkveite under 1 kg fra bløggekravet i fiskekvalitetsforskriften.

I forskrift av 28. juni 2013 nr. 844 om kvalitet på fisk og fiskevarer, er det 12. mars 2014 fastsatt et nytt unntak fra kravet om bløgging for blåkveite under 1 kg.

Et ufravikelig vilkår for unntaket, er at fisken fryses inn umiddelbart, og senest fire timer etter opptak. Unntaket er tatt inn i § 7 d i forskriften, melder Mattilsynet.