Dynamisk prisfastsettelse gir stabile rammer

Sei ved havbunnen. Foto: Havforskningsinstituttet

Tradisjonelle forhandlinger om minstepris ved førstehåndssalg av hvitfisk, kan nå byttes ut med modeller som tar høyde for en rekke markedsmekanismer og gir et mer fleksibelt prisbilde, til nytte for både selger og kjøper.

Det fremkommer i sluttrapporten for prosjektet Referansepriser i førstehåndsmarkedet for hvitfisk. Prosjektet ble finansiert av FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, og ble ledet av Nofima.

Bakgrunnen for arbeidet er at det i perioder har vært en del støy rundt prisforhandlingene mellom fiskesalgslagene og fiskekjøperne. Prisen justeres på fastsatte datoer, mens den videre salgsprisen innad i et år kan svinge ganske kraftig og gjøre handelen risikofylt både for selger og kjøper. Måten prisen fastsettes på kan også gi lange perioder hvor prisen som fiskerne får ikke samsvarer med hva markedet er villig til å betale. Det kan gi store fordeler eller store ulemper, enten for fiskeindustrien eller for fiskerne.

– Nofima ved forsker Bjørn Inge Bendiksen har ledet dette prosjektet som sterkt ble initiert av næringen selv, og det var derfor naturlig at FHF finansierte en slik studie, skriver FHF i en pressemelding. Næringen har også vært sterkt involvert hele veien.

En referansepris som reflekterer utviklingen i markedet, vil bidra til å løse et grunnleggende stridstema i førstehåndsmarkedet av hvitfisk. En viktig forutsetning måtte da være at partene ble enige om hvilke faktorer som skulle inn i modellen slik at prisen ble pålitelig for begge partene.

– Et eventuelt nytt system skal bidra til at markedssignalene raskere får innvirkning på prisen, sier forsker Bjørn Inge Bendiksen ved Nofima.

Dynamiske minstepriser

Prosjektet har resultert i en ikke så liten revolusjon i førstehåndsomsetningen av hvitfisk i Norge. I løpet av prosjektperioden har flere av salgslagene innført dynamiske minstepriser for noen av de viktigste fiskeslagene de omsetter. Med dynamisk prisfastsettelse så justeres prisen nå hver 14 dag basert på inndata om en rekke markedsforhold som legges inn i modellen. I en kronikk skrev tidligere administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag: – Dette forsøket er en historisk milepæl og så langt svært vellykket. Partene er enige om å videreføre ordningen.

En viktig erfaring i dette arbeidet, er at modellen bør være så enkel og intuitiv som mulig for å skape aksept blant brukerne. Både utforming og valg av modell, og praktisk gjennomføring av resultatene fra en modell, er fortsatt et forhandlingsspørsmål mellom partene som representerer salgslagene og kjøpersiden. Erfaringen gjennom dette prosjektet, viser også at det av og til oppstår markedsforhold der det er naturlig å justere modellene. Med noen tilpasninger, kan modellen lett overføres til andre arter. Les mer om prosjektet og funnene i sluttrapporten.

pdfRapport: Referansepriser i førstehåndsmarkedet for hvitfisk748.67 KB748.67 KB