– Nødvendige avklaringer av politiske rammevilkår

Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

– Stortingsflertallet bygger videre på den suksessen norsk fiskeripolitikk har hatt de siste 30 årene. Vi har gått fra å være en subsidiert til en lønnsom og attraktiv næring. En lønnsomhet som har skapt stor aktivitet og optimisme langs kysten.

Det sier styreleder i Fiskebåt, Jonny Berfjord, i en pressemelding, etter at næringskomiteen i dag presenterte sin innstilling om kvotemeldingen.

Ifølge Berfjord er den største seieren for næringen og hele Kyst-Norge, at Stortinget har hørt på Fiskebåt/Fiskarlaget og en bortimot samlet næring, og lagt bort regjeringens forslag om en statlig kvotebeholdning. Dette var et forslag om å flytte store verdier fra Kyst-Norge og inn til Finansdepartementet, mener Berfjord.

Les også: Regjeringspartiene og FrP er enige om kvotemeldingen

Bidrag til forvaltningen

Flertallsinnstillingen innebærer at næringen får en ekstra avgift på 100 millioner kroner, som medfører at næringen bidrar med til sammen 460 millioner kroner som er en vesentlig andel av kostnadene knyttet til forvaltningen av fiskeriene. Dette er i tråd med Fiskebåts anbefaling.

– Stortingsflertallet ønsker forutsigbare og stabile rammebetingelser, ikke minst stabilitet i ressursfordelingen, og dette ønsker også næringen. Stabilitet i kvotefordelingen er fortsatt nøkkelen til en positiv utvikling, og til investeringer i blant annet flåtefornyelse som kan komme en utsatt verfts- og utstyrsindustri til gode, sier Berfjord.

Berfjord viser til at strukturpolitikken ligger fast, at effektiviseringen av næringen er betalt av næringsaktørene, og mener det er viktig at gevinsten tilfaller de aktuelle fartøygruppene som forutsatt.

Kvotebeholdning lagt til side

I tillegg til at forslaget om en byråkratisk statlig kvotebeholdning er lagt til side, og reelle forenklingsforslag ønskes gjennomført, inneholder meldingen flere positive forslag, sier Jonny Berfjord. Han sikter her blant annet til forslaget om felles fiskeritillatelser for kyst og hav, avvikling av kondemneringskrav og kvoteleieordning.

– Jeg ser ikke den store gevinsten i en overgang fra hjemmelslengde til faktisk lengde i kystflåten, men det avgjørende må være at næringsaktørene som har innrettet seg i henhold til regelverket ikke får reduserte kvoteandeler i framtiden. Disse problemstillingene og enkelte andre vil vi foreta en endelig vurdering av når innstillingen foreligger i sin helhet, sier Berfjord.