Foreslår krav om høyhastighetssertifikat

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre krav om høyhastighetsbevis for førere av raske fritidsbåter og vannscootere. Det kommer frem i en utredning direktoratet har sendt næringsminister Iselin Nybø.

Ett av tiltakene i sjøsikkerhetsmeldingen, var å vurdere om det bør innføres et slikt sertifikat.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for et trygt båtliv. Vår nullvisjon er at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Fartøy raskere enn 40 og 50 knop

Sjøfartsdirektoratet har, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, vurdert innføring av krav til høyhastighetskompetanse for fører av båter som kan kjøre raskere enn 50 knop. Direktoratet anbefaler at det innføres et krav om teoretisk og praktisk kurs med en avsluttende teoretisk eksamen.

På mindre fartøy med stor motorkraft, eksempelvis vannscooter, anbefaler direktoratet et lavere innslagspunkt på 40 knop.

– Høy fart gir større fare for alvorlige ulykker, og det kreves spesielle ferdigheter for å føre båt i høy fart. Nå skal vi vurdere direktoratets anbefaling om å innføre krav om høyhastighetsbevis. Det er for tidlig å si om de nye reglene vil være på plass fra og med 2021, sier Nybø.

Det er naturlig å vurdere en innfasing av regelverket, slik at det blir nok kurskapasitet til de som må ha et nytt sertifikat. Direktoratet påpeker også at det må avklares hvordan et slikt krav skal håndheves.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

ANBEFALER BEGGE UTREDNINGENE: Alf Tore Sørheim, fungerende sjøfartsdirektør, og Petter A. Søreng, leder for seksjon fritidsfartøy, har overlevert to utredninger til Nærings- og fiskerdepartementet. Foto: Marit Nilsen / SjøfartsdirektoratetANBEFALER BEGGE UTREDNINGENE: Alf Tore Sørheim, fungerende sjøfartsdirektør, og Petter A. Søreng, leder for seksjon fritidsfartøy, har overlevert to utredninger til Nærings- og fiskerdepartementet. Foto: Marit Nilsen / Sjøfartsdirektoratet

Bruk av dødmannsknapp

Sjøfartsdirektoratet anbefaler også at det innføres et krav om bruk av dødmannsknapp, når båten navigeres i hastighet over 15 knop og du styrer båten utendørs, på båter som har slikt utstyr montert.

– Å være på sjøen i fritidsbåt er en kjær aktivitet for mange nordmenn. Regjeringen vil legge til rette for et båtliv hvor alle kan delta og ferdes trygt. Regelverk er viktig, men jeg vil også trekke frem det gode holdningsskapende arbeidet som Sjøfartsdirektoratet og mange andre gjør for sikkerheten til sjøs. Gode holdninger på sjøen er kjempeviktig, og båtførere må også selv ta ansvar og utvise gode holdninger, sier næringsministeren.

Bakgrunn

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har gitt Sjøfartsdirektoratet i oppgave å følge opp en rekke tiltak i sjøsikkerhetsmeldingen (Meld. St. 30 (2018-2019) «Samhandling for betre sjøtryggleik». Vurdering av om det bør innføres hurtigbåtsertifikat og krav om bruk av dødmannsknapp inngår i dette arbeidet. NFD skal nå vurdere forslagene fra direktoratet.

pdfUtredning av krav til: Høyhastighetskompetanse for fører av fritidsbåt23.83 MB23.83 MB

pdfUtredning om: Automatisk nødstopp for fritidsfartøy1.66 MB1.66 MB