Norsk støtte til FN-prosjekt mot fiskerikriminalitet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen: Foto: NFD

Det er estimert at så mye som 31 prosent av de global fangster av fisk kommer fra ulovlig fiske. Norge har nå bevilget 3,4 millioner kroner til FNs utviklingsprogram (UNDP) for prosjektet «Blue Resilience» for å styrke kampen mot fiskerikriminalitet.

– Jeg er stolt over at Norge nå inngår dette FN- samarbeidet, og jeg har store forventninger til resultatene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

– Fiskerikriminalitet er nært knyttet til forskjellige former for kriminalitet som for eksempel økonomisk kriminalitet, moderne slaveri, toll og skatte bedrageri og hvitvasking av penger. Kriminelle er kreative og finner alltid nye måter å tjene penger. Vi, som myndigheter, må bli bedre på samarbeid både på tvers av landegrenser og fagområder, sier Ingebrigtsen.

Særlig utviklingsland mister store ressurser og potensielle inntekter som en følge av denne aktiviteten.

– Fiskerikriminalitet og grenseoverskridende organisert kriminalitet undergraver bærekraftsmålene og har negativ innflytelse på matsikkerhet og kystbefolkningers livsgrunnlag. Kystbefolkninger med få andre alternative levebrød enn fiskeri er i større grad utsatt for rekruttering fra kriminelle nettverk. Moderne slaveri forekommer i de fleste sektorer, også fiskerisektoren. Fiskerikriminalitet og moderne slaveri må bekjempes. Innsatsen må være helthetlig og målrettet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

København-erklæringen og «Blue Justice»

Norge leder an i kampen mot grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet. I 2018 tok Norge initiativ til en internasjonal erklæring, den såkalte København-erklæringen. Erklæringen er et grunnlag for partnerskap med en rekke stater, der de fleste er utviklingsland.

– København-erklæringen er et viktig verktøy for å spre kunnskap, og for å forstå dette alvorlige problemet. Støtten til erklæringen har økt fra 9 til 28 land, og jeg oppfordrer alle land til å følge deres eksempel, sier Ingebrigtsen.

I 2019 lanserte regjeringen «Blue Justice Initiativet» for å støtte opp om Københavnerklæringen. En viktig del av dette initiativet, er samarbeidet med FNs utviklingsprogram. UNDP er det største FN-programmet og har tilstedeværelse i 170 land i verden.

Les også: 14 millioner til å stoppe ulovlig fiske

Prosjektet skal arbeide for en mer fleksibel og motstandsdyktig respons mot fiskerikriminalitet i utviklingsland gjennom tverretatlig samarbeid. Prosjektet samarbeider også med norske myndigheter med å utvikle en ny digital plattform som kan brukes til samarbeid mellom myndighetene på tvers av landegrensene.