Små alarmer skal redde nisene

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Et nytt påbud om bruk av akustiske sendere skal redde niser og andre sjøpattedyr fra å bli fanget i garn.

– Altfor mange niser tas som bifangst i garn årlig. Dette er et dyrevelferdsproblem fordi dyrene blir kvalt når de setter seg fast i garnene. Derfor har vi gjennomført en rask forskriftsendring som betyr at vi nå påbyr at fiskerne fester små akustiske sendere på garnene. Disse såkalte pingerne sender ut signaler, slik at nisene holder seg unna, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

2900 niser i garnene

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag endret forskrift om utøvelse av fisket i sjøen for å hindre bifangst av sjøpattedyr, som for eksempel niser.

Havforskningsinstituttet (HI) har beregnet at det årlig tas omtrent 2 900 niser som bifangster i garnfiske langs kysten. I regi av HI har kystreferanseflåten siden høsten 2018 gjennomført forsøk med såkalte pingere, små akustiske alarmer, i garnfiske etter torsk og breiflabb.

Forsøkene har vist en reduksjon på mellom 70-100 prosent av bifangstene av nise i garn med pingere. Dette er i samsvar med flere internasjonale undersøkelser.

– Selv om dette innebærer noen nye engangskostnader for fiskerne, mener jeg dette er viktig steg for å sikre dyrevelferden for sjøpattedyr. Dette vil samtidig også minske problemer med blant annet ødelagte garn for fiskerne, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Nye amerikanske regler

USA har vedtatt et nytt regelverk som innebærer at det kan gis importrestriksjoner på fisk og fiskeprodukter fra land som har store bifangster av sjøpattedyr. Per i dag er bifangst av nise i Norge over grensen for akseptabel bifangst etter amerikanske modeller, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Beregningene av bifangst av niser er gjort med fire ulike metoder, som alle gir en god sikkerhet om bifangstestimatene. Dette gir et godt grunnlag for å sammenligne bifangstene før og etter et påbud om bruk av pingere.

Mer om ordningen:

Endringene i utøvelsesforskriften vil tre i kraft fra 1. januar 2020. Du kan lese endringsforskriften her

Det blir innført påbud og bruk av akustiske pingere innen garnfiske i området Vestfjorden (statistikkområdet 00) i perioden 1. januar til 30. april.

Et forslag om påbud om akustiske pingere, ble sendt på høring i juni i år.

Les også: Høring om tiltak for å redusere bifangst av sjøpattedyr