Vil vurdere reguleringene for fiske innenfor grunnlinjen og fjordlinjene

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen: Foto: NFD

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en vurdering av ferskfiskordningen og reguleringen innenfor grunnlinjen og fjordlinjene.

– Av hensyn til kysttorsken og de minste fartøyenes kystnære fiske, vil vi i 2021 se nærmere på ferskfiskordningen og reguleringene for fiske innenfor grunnlinjen og fjordlinjene. Slik vil vi kunne innføre målrettede tiltak for fisket i 2022. I år har vi registrert flere innspill om havkonflikt. Det er nødvendig at vi tar en grundigere vurdering av gjeldende reguleringer før vi gjør tiltak for å dempe en slik konflikt mellom fartøygrupper, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

I dette arbeidet vil også behovet for at fartøy over 21 meter får adgang til ferskfiskordningen vurderes. En vurdering av fjordlinjene og ferskfiskordningen er også i tråd med Havforskningsinstituttets forslag til tiltak for kysttorsken.

Kysttorsktiltak og skreifiske

– Enkelte år har vært kjennetegnet av en høy beskatning av kysttorsk tidlig på året i Sør-Troms og sørover til Vesterålen, i et torskefiske som foregår før innsiget av skrei har startet opp. Det kan ha en relativt stor effekt å begrense dette fisket. For første gang innfører vi derfor en mer dynamisk tilnærming til skreifisket, hvor vi vil kunne stenge felt dersom det viser seg at skreien ikke har kommet og at det i hovedsak fiskes kysttorsk, sier Ingebrigtsen.

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet vil gjennom prøvetaking kunne analysere om skreien har kommet, eller om det i hovedsak fiskes på kysttorsk. Fiskerne kan på vanlig måte starte sitt fiske 1. januar 2020, men dersom prøvetakingen tilsier at det i hovedsak er kysttorsk det fiskes på, så kan fisket i området stenges frem til skreiinnsiget faktisk kommer.

Havforskningsinstituttet leverte 29. mai en rapport om status for kysttorsken, med forslag til ny gjenoppbyggingsplan og reguleringstiltak. Et av de foreslåtte tiltakene var å stenge områder og/eller perioder der det vanligvis fanges mye kysttorsk.

Les også: Varsler flere tiltak for kysttorsken i nord

Nærings- og fiskeridepartementet vil i 2021 fortsette oppfølgingen av foreslåtte kysttorsktiltak og arbeidet med den nye gjenoppbyggingsplanen, heter det videre i meldingen.