ILA påvist ved Midt Femris i Gildeskål

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 21397 Midt Femris i Gildeskål kommune i Nordland fylke, hvor Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) driver oppdrett av laks.

GIFAS varslet Mattilsynet 25. mars 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Midt Femris.

Les også: Mistanke om ILA ved Midt Femris i Gildeskål

Mattilsynet tok 7. april ut oppfølgende prøver av fisk fra lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen på lokaliteten torsdag 15. april 2021, på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Lokaliteten er tømt for fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Lokaliteten er allerede tømt for fisk.

Lokalitet Midt Femris er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Gildeskål, Beiarn og Bodø kommune. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet 13006 Hestholmen 27. mai 2020.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet med utgangspunkt i lokaliteten Midt Femris. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.