Skal andelen kvinner i fiskeriene økes, må kultur og holdninger endres, viser en ny rapport om likestilling i fiskeriene.

– Rapporten til Nofima forteller oss noe viktig om en av landets største næringer. Nemlig at fiskeriene går glipp av dyktige arbeidsfolk, hvis vi ikke blir flinkere til å inkludere og rekruttere flere kvinner. Her må alle sammen i alle ledd ta et tak for mer likestilling i fiskerinæringen. Innsikten fra rapporten skal vi ta med oss i arbeidet med en likestillingsstrategi for fiskeriene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en strategi for bedre likestilling i fiskeriene. På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Nofima utarbeidet rapporten «Bedre likestilling i fiskeriene». Planen er at strategien skal legges fram i august.

Tre forklaringer på lav kvinneandel

Rapporten slår fast at det er tre åpenbare årsaker som hver for seg og samlet gir lav deltakelse av kvinnelige fiskere:

  • En mannsdominert og til tider røff kultur
  • Større utfordringer for kvinner enn menn med å kombinere yrket med ansvar for barn
  • Karrierevalg blant kvinner

– Det er en for tøff mannfolkkultur i deler av fiskeriene, og det bidrar ikke til å holde på kvinnene. Det er av mine viktigste konklusjoner, sier seniorforsker Edgar Henriksen, som sammen med kollega Thomas Nyrud har utarbeidet rapporten.

Forskerne har ikke funnet formelle barrierer som hindrer kvinner i å bli fiskere eller fiskebåtredere på lik linje med menn. Likevel tyder den lave andelen kvinner i fiskeriyrket, på at det både har vært og er uformelle barrierer mot reell likestilling. Det er her seniorforsker Henriksen peker på kulturen blant enkelte fiskerier.

– Noen av dem vi har intervjuet, sier at de blir godt tatt vare på, mens andre har helt andre erfaringer, sier Henriksen.

Flere kvinner nå enn for ti år siden

I utgangspunktet er det få kvinner som velger fiskeriyrket. Selv om langt flere nå enn for ti år siden velger Fiske og fangst på videregående skole, er andelen jenter bare på 11,3 prosent. Damene kommer senere inn i yrket og blir værende kortere. I de åpne fiskeriene er andelen kvinnelig fiskere på 4,3 prosent mens den er under 2,5 prosent i de lukkede fiskeriene.

Ifølge Henriksen velger kvinner i første rekke offentlig sektor, administrasjon og serviceyrker når de tar sine yrkesvalg. De er opptatt av hvordan de kan kombinere yrke med det å stifte familie og få barn. Fiskeryrket er preget av jakt- og høstingskultur og slik vil det alltid være. Arbeidstiden styres av fiskens vandring i havet, tidevannstabellen og været. Henriksen er helt konkret i rapporten og skriver: «Tiltak for rekruttering av kvinner kan være å kompensere for utforingene kvinner har ved graviditet og fødsler.»

Foreslår å diskriminere av menn

I rapporten er det fremmet flere forslag til konkrete forbedringer, for å få flere kvinner inn i fiskeryrket:

  • Det blir foreslått at det bør vurderes positiv særbehandling ved tildeling av lærlingekvoter
  • Flere kvinner bør oppfordres og skoleres for å kvalifisere seg til å overta familierederiet
  • Det bør vurderes å tilby lederopplæring der et av elementene bør være håndtering av stereotype holdninger og «macho-kultur»
  • Økonomisk støtte til å drive kvinnenettverk og fremme gode forbilder bør også vurderes både når det gjelder rederier med kvinnelige fiskere og kvinner i fiskeryrket

I rapporten heter det videre at det er et fravær av kvinneperspektiv i relevante offentlige dokumenter.

Styringsgruppen har bestått av statssekretær Trine Danielsen, Eirin Roaldsen (Pelagisk forening), Stine Ytterstad (Fiskebåt Nord), Alice Helleberg (Norges Kystfiskarlag), Kjell Ingebrigtsen (Fiskarlaget), og Rolf Guttorm Kristoffersen (Norges Råfisklag).

pdfRapport: Bedre likestilling i fiskeriene1.75 MB1.75 MB