Styrker arbeidet mot fiskerikriminalitet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Å forebygge og bekjempe fiskerikriminalitet både nasjonalt og internasjonalt er et av regjeringens satsningsområder. Nå styrker Nærings- og fiskeridepartementet dette arbeidet med en egen seksjon som skal jobbe med forebygging av fiskerikriminalitet.

– Fiskerikriminalitet er mer enn ulovlig fiske. Det er ofte en form for multikriminalitet som omfatter økonomisk kriminalitet og grov utnyttelse av arbeidskraft. Det er ofte grensekryssende og svært godt organisert. Det krever at myndighetenes innsats for å stanse fiskerikriminalitet også er godt organisert, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

– Regjeringen har gjennom flere år ledet an i den internasjonale kampen mot fiskerikriminalitet. Vi gjennomfører nå en reform av den nasjonale fiskerikontrollen, og samtidig vil vi samle og styrke departementets arbeid på dette feltet. Dette er et viktig arbeid for en stor sjømatnasjon som Norge, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Nasjonal reform av fiskerikontrollen

En viktig oppgave for den nye seksjonen, blir å gjennomføre den nasjonale reformen av fiskerikontrollen, og følge opp den internasjonale satsingen mot fiskerikriminalitet.

Den nye seksjonen vil legge til rette for at kunnskap kan bygges og deles mellom næringen og myndighetene på den ene siden, og mellom de ulike kontrolletatene på den andre siden. Det vil også bli en kobling til politiet, både nasjonalt og internasjonalt.

Les også: Lanserer nye tiltak mot fiskerikriminalitet

Bakgrunn: Fiskerikontrollreformen

Fiskerikontrollreformen tar sikte på å forbedre arbeidet mot alvorlig fiskerikriminalitet, kontrolletatenes effektivitet, og næringens digitale dokumentasjonssystemer.

Sporing og rapporteringskrav for alle fiskefartøy vil bli innført for kystflåten i løpet av 2022 og 2023. Deretter vil det komme nye krav til veiesystemer ved fiskemottakene. Det langsiktige målet er automatisk rapportering av ressursuttaket ved hjelp av ny teknologi.

Les også: Nye krav til veiing av fisk på fiskemottak

Samtidig styrker Fiskeridirektoratet arbeidet med risikobasert ressurskontroll og informasjonsforvaltning.

– Økokrim har også inntatt en mer aktiv rolle på fiskekrim-feltet. Dette er avgjørende for å avdekke og forebygge den alvorlige fiskerikriminaliteten, heter det videre i pressemeldingen.

Med dette arbeidet følger regjeringen opp sentrale anbefalinger i den offentlige utredningen «Framtidens fiskerikontroll» (NOU 2019:21).