Regler for fritidsfiske med ruser

Fiskeridirektoratet har laget en oversikt over hvilke regler som gjelder for fritidsfiske med ruser.

Det er innført en del begrensinger når du fisker med ruser. Grunnen til dette er at ruser er effektive fangstredskap for hummer, som er en truet art langs norskekysten. Derfor er det innført strenge regler for fangst av hummer. For at færrest mulig hummer skal bli tatt med ruser, er følgende regler innført for fritidsfiske med ruser

Lovlig antall ruser

Strekningen svenskegrensen til og med Møre og Romsdal:

1. januar – 30. april

Inntil 20 teiner eller ruser (per person og per fartøy)

1. mai – 30. september

Forbudt å fiske med ruser

1. oktober – 31. desember

Inntil 10 hummerteiner/ruser (per person per fartøy)

Strekningen Møre og Romsdal – grensen mot Russland:

Hele året

Inntil 20 teiner eller ruser

Per person og per fartøy

Med «per person og per fartøy» mener vi at det både gjelder for enkeltfiskere og for enkelt fartøy. Det innebærer at dersom flere fritidsfiskere deler på å bruke et fartøy, gjelder redskapsbegrensingene for båten. To fiskere i samme båt kan dermed aldri sette mer enn totalt 20 teiner/ruser.

Unntak for fiske etter leppefisk

Ruser er et velegnet redskap til fangst av leppefisk, som brukes til avlusing av laks i oppdrettsnæringen. Fiskeridirektoratets regionkontor kan derfor gi dispensasjon fra ruseforbudet til fiskere som skal fiske leppefisk for omsetning. Du trenger en slik dispensasjon uansett hvor mange ruser du skal benytte.

Teiner eller ruser

Begrensingene gjelder teiner eller ruser. Dersom man fisker med både teiner og ruser samtidig, gjelder redskapsbegrensingen samlet for begge redskapstypene. Dersom du i januar for eksempel fisker med 10 teiner så kan du maksimalt fiske med 10 ruser i tillegg (til sammen 20).

Ruser kun til fisk

Dersom du skulle være så uheldig å få en hummer i rusen din, skal hummeren løsnes forsiktig fra redskapen, og settes tilbake igjen i sjøen. Dette gjelder også i hummerfisketiden. Hummer skal kun fanges med hummerteine. Det gjelder også et totaltforbud mot fiske av ål. Får du ål i rusen, skal også den settes ut igjen i sjøen (se punktet nedenfor for mer informasjon om ål).

Fluktåpning

Det er ikke satt krav til fluktåpninger i ruser.

Krabbefiske versus rusefiske

Du kan fiske krabbe hele året. Begrensingen er inntil 20 teiner/ruser per person og per fartøy. Dersom man (lovlig) fisker med ruser eller hummerteiner må du ta hensyn til det når du setter krabbeteiner. Antall hummerteiner, krabbeteiner og ruser skal altså aldri overstige 20 per person og per førtøy. Mer om reglene for krabbefiske kan leses på Fiskeridirektoratets nettsider.

Åleruser

Det er innført et totalforbud mot fritidsfiske av ål både i sjøen og i norske vassdrag.

Fiskeridirektoratet får en del spørsmål om man kan bruke åleruser til annen fangst. Forbudet gjelder fangst av ål, og ikke redskapstype. Det er altså fortsatt lovlig å bruke åleruse (se punktet « Lovlig antall ruser» om hvor, når og hvor mange), så lenge du ikke bryter noen andre regler og redskapsbegrensinger. Det er ditt ansvar å følge med på reglene, slik at du fisker lovlig.

Les også: Innfører minstemål for fritidsfiske 08.07.2009

Les også: Nye reguleringer for fisket etter ål 25.06.2009