Fraråder utslippstillatelse i Førdefjorden

Arkivfoto: Utsikt fra Engebøfjellet og vestover mot Førdefjorden hvor det planlegges fjorddepeoni. Foto: Jan Helge Fosså / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet mener at planene om deponering av gruveavfall i Førdefjorden, representerer en ikke bærekraftig bruk av fjorden.

– Søknaden fra Nordic Mining ASA om deponering av gruveavfall i Førdefjorden i forbindelse med utvinning av titanmalmen Rutil i Engebøfjellet, representerer ikke en bærekraftig bruk av fjorden. Havforskningsinstituttet fraråder derfor at det gis tillatelse til utslipp, uttaler Havforskningsinstituttet.

I høringsuttalelsen fra instituttet er det påvist vesentlige mangler i dokumentasjonen av gruveavfallets skjebne i fjorden og således tolkningen av økologiske effekter, mener Havforskningsinstituttet.

– Gjennom våre beregninger og vurderinger har vi sannsynliggjort at effekten av de planlagte inngrepene på en rekke fiskearter og økosystemet som helhet blir mer omfattende enn beskrevet i konsekvensutredningen. Etter Havforskningsinstituttets vurdering vil den planlagte aktiviteten utgjøre et meget omfattende inngrep i fjordøkosystemet, konkluderes det i instituttets høringsuttalelse.

Les også: Oppdrettarar kritiske til gruveplanar 27.09.2009

10 tonn bindemiddel

Konsekvensutredningen som er utarbeidet, legger til grunn at finfraksjonen (partikler som er mindre enn 0,04 mm) av gruveavfallet ikke skal spre seg mye utover det planlagte deponiområdet i Førdefjorden. Finfraksjonen skal kontrolleres ved å bruke 10 tonn årlig av et bindemiddel som heter Magnafloc 155.

– Men når finfraksjonen vil utgjøre så mye som 900.000 tonn årlig, vil 10 tonn bindemiddel ha liten effekt, uttaler Havforskningsinstituttet.

Laboratorieforsøk med Magnafloc gjennomført i forbindelse med konsekvensutredningen, er uten relevans for virkeligheten. Der er det brukt langt høyere konsentrasjoner av bindemiddelet enn det som er planlagt brukt i selve driften, påpeker Havforskningsinstituttet.

Instituttet peker på at finfraksjonen vil spre seg til store deler av fjorden og føre til økende problemer med tiden. Strømmer kan periodevis komme til å løfte partikkelskyer helt opp i overflaten.

Truede fiskearter

Bunnfisk og bunndyr, deriblant flere truede fiskearter vil miste sitt leveområde. Blant annet vil kysttorsken i området sannsynligvis miste en gyteplass og bli skremt vekk av sprengningene i gruven, og den truede ålen og vandrende laks og smolt fra den nasjonale laksefjorden kan bli negativt påvirket, mener Havforskningsinstituttet.