Betingelser for likviditetslåneordningen

Fisk.no kan her gi en oversikt over betingelsene for den nye likviditetslåneordningen for fiskeindustrien.

I forbindelse med finanskrisen og problemene innenfor hvitfisknæringen ble Innovasjon Norge, etter vedtak i Stortinget tidlig i 2009, tilført nye garantirammer som gjorde det mulig å stille garantier overfor fiskesalgslagene og senere garantier overfor fiskeribedrifter.

I forbindelse med store lagre av spesielt saltfisk fra vinteren 2009, som nå omsettes i et lavere prisleie, har regjeringen fremmet forslag om en ny likviditetslåneordning i Innovasjon Norge med en samlet låneramme på 250 millioner kroner.

Med forbehold om Stortingets tilslutning, vil Innovasjon Norge dermed kunne tilby likviditetslån til fiskeindustribedrifter. Stortingets avklaring ventes å skje medio oktober. Tilsagn fra Innovasjon Norge kan kun gis i 2009, opplyser Innovasjon Norge.

Bakgrunn for ordningen

Det har vært et betydelig prisfall for torskeprodukter. Store deler av industrien som kjøpte inn råstoff til høye priser i slutten av 2008 og vinteren 2009, har enten realisert varelageret med tap eller må nå selge med tap. Realisering av tap gir redusert egenkapital, redusert driftskredittreserve og økt risiko for bankene. I en slik situasjon er bankene tilbakeholdne med å yte nødvendig driftsfinansiering.

Levedyktige bedrifter vil gjennom likviditetslåneordningen kunne styrke sin finansielle plattform.

Formålet med likviditetslåneordningen

Likviditetslåneordningen skal bidra til økonomisk styrking av fiskeforedlingsbedrifter som har kommet i finansielle vanskeligheter etter 01.07.2008, som følge av finanskrisen.

Ordningen retter seg primært mot bedrifter som er påført tap som følge av unormalt lagerhold av fisk i en periode med prisfall på produktet.

Bedrifter som reetableres etter konkurs vil normalt ikke omfattes av ordningen.

Etter oppnåelse av likviditetslån/tilførsel av frisk egenkapital er forventingen at selskapet skal ha en tilstrekkelig god finansiell plattform for å oppnå tilstrekkelig driftsfinansiering i bank.

Vilkår for ordningen

  • Bedriften må ha en økonomisk/finansiell situasjon og driftsutsikter som er slik at det er godt sannsynliggjort at selskapet vil oppnå lønnsomhet, kan ivareta sine forpliktelser og kan nedbetale nye lån.

Følgende forutsetninger vil for øvrig normalt gjelde for likviditetslånet:

  • Nivået på eksisterende varelager skal være (nær ved å være) normalisert.
  • Eierne bidrar med frisk egenkapital (emisjon).
  • Alle løpende langsiktige lån gis avdragsfrihet så lenge likviditetslån løper.
  • 50 prosent av likviditetslånet sidestilles med de sikkerhetsobjekter banken etablerer sikkerhet i (pari passu). Resten av lånet etterprioriteres. Det forutsettes etablert en interkreditoravtale med banken.
  • - Bedriften kan ikke betale utbytte så lenge likviditetslånet løper.

Betingelser for lån

  • - Lånets løpetid er inntil 3 år.
  • - Rente for likviditetslånet som for risikolån/innovasjonslån i Innovasjon Norge, påløper kvartalsvis eller halvårlig etterskuddsvis med pt 5,75 prosent pa. Underkurs ved utbetaling: 0,5 prosent.

Søknad

Innovasjon Norge gjør spesielt oppmerksom på at søknaden må foreligge tidsnok til at saksutredning og beslutning kan gjøres i løpet av 2009.

Innovasjon Norge anbefaler at potensielle søkere går inn på institusjonens hjemmeside www.innovasjonnorge.no og ser etter mer informasjon før det søkes.

Søknadsfrist: 01.12.2009.

Søkere bør avklare med distriktskontoret for sitt fylke, om det er denne fristen som gjelder også der.

Les også: Forslag om likviditetslåneordning fremmet for Stortinget