Vellykket uttesting av hvitfisksporing

Sporing som er uttestet i hvitfiskindustrien kan gjennom et nytt videreføringsprosjekt, bidra til å etablere en norsk, elektronisk fangstsertifikatløsning.

Sporing av et fiskeprodukt gjennom hele verdikjeden vil kunne dokumentere at fisken er lovlig fanget, gi forbrukeren bedre vareinformasjon, forbedre mattryggheten, og gi bedre rapportering til offentlige myndigheter, melder Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).

For industrien kan effektivisering av informasjonsflyt og interne rutiner åpne for reduserte kostnader.

Elektronisk sporing gjennom hele verdikjeden

Utgangspunktet for sporingsløsningen som ble testet ut, var at Norges Råfisklag videreutviklet en tradisjonell sluttseddel (omsetningsdokument) til en elektronisk fil. Akva Group Software utviklet deretter en programvareløsning som bruker de elektroniske dataene til å spore råstoffet fra fangsten leveres inn, til det er på tide å skrive ut salgsfakturaer, opplyser FHF.

Systemet ble testet ut hos en produsent av ferske filetprodukter, Aker Seafoods Båtsfjord, og et salgsselskap i samme konsern, Aker Seafoods Sales. På denne måten ble det tatt høyde for å løse elektronisk sporing som involverer separate bedrifter, og ikke bare sporing innenfor ett enkelt selskap.

Flere etiketter og strekkoder

Produksjonen består ofte av fangst fra flere fartøy. For å ta høyde for dette, tar sporingsløsningen utgangspunkt i en ”mottaks-ID” som bedriften kan velge å knytte til en enkeltleveranse eller til en gruppe av leveranser, alt etter behov.

Etter at fisken var losset fra fartøyet og sortert i kar på mottaket, ble en håndterminal brukt for å registrere opplysninger om fartøyet, varen, fangstredskapet og karets vekt. Deretter ble det skrevet ut en etikett til hvert kar, med nevnte informasjon samt mottaks-ID.

I den påfølgende produksjonen ble det etablert en elektronisk knytning mellom forbrukt råstoff og ferdigproduserte handelsenheter av fersk filet. Fileten ble merket med standard strekkode. I tillegg ble paller med ferdigvare som skulle til salgsselskapet, merket med egne palleetiketter som ble tilknyttet salgsselskapenes kundeordre. De samlede sporingsopplysningene ble gjort tilgjengelige i et webgrensesnitt.

Produksjonsrutinene er avgjørende

Prosjektet demonstrerte at elektronisk sporing lot seg gjennomføre hos de deltakende bedriftene, men systemet er likevel ikke satt i full drift. Dette skyldes i hovedsak praktiske forhold i forbindelse med å merke råstoffkarene med etiketter, samt ustabil, trådløs nettverksforbindelse i produksjonslokalene.

Det er verdt å merke seg at det organisatoriske rundt mennesker, produksjonsrutiner og dataregistrering ikke må undervurderes. Produksjonsbedrift og IT-leverandør må ha felles fokus på å designe en rasjonell løsning som medfører minst mulig endring i de praktiske (fysiske) produksjonsrutinene.

Generisk sporingssystem

Prosjektet er tilknyttet regjeringens nasjonale satsingsprogram på e-sporing, og vil være en del av grunnlaget for å etablere en norsk, elektronisk fangstsertifikatordning.

Det er satt i gang en videreføring av prosjektet som skal finne effektive bransjeløsninger, og utvikle en generisk løsning som kan tilfredsstille både kunder og myndigheter - herunder EUs krav til fangstsertifikat. Løsningen skal kunne adopteres av alle hvitfiskbedrifter i fiskerinæringen på vanlige, kommersielle vilkår.

Prosjektet ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Norges Råfisklag, FHL og Aker Seafood, og er utført av Akva Group og Nofima på oppdrag fra forskningsfondet FHF og Innovasjon Norge. De samme aktørene står også bak videreføringen, melder FHF.