Helsesertifikat må følge import fra India

Det er fastsatt nye regler om særskilte beskyttelsestiltak ved import fra India av akvakulturprodukter til humant konsum.

Mattilsynet har 19. mai 2011 fastsatt en ny forskrift som gjennomfører vedtak 2010/381/EU av 8. juli 2010 om særskilte beskyttelsestiltak for forsendelser med akvakulturprodukter importert fra India som er beregnet på humant konsum.

Den nye forskriften retter seg mot importørene av forsendelser av alle typer akvakulturprodukter fra anlegg i India som er beregnet på humant konsum. Fôrvarer er ikke berørt av forskriften, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Forskriften berører ikke de generelle reglene om veterinær grensekontroll for disse produktene, men stiller nye tilleggskrav til importørene i forhold til strengere kontroll for nevnt produkter.

Krav om helsesertifikat
 
Det er nå krav om at alle forsendelser med akvakulturprodukter fra India, som er ment for humant konsum, skal følges av et helsesertifikat som bekrefter at produktene er innenfor de fastsatte grensekravene.

I tillegg skal 20 prosent av forsendelsene være gjenstand for fysisk kontroll. Det skal søkes for restmengder av følgende stoffer: klorampenikol, tetracyklin, oksytetracyklin og klortetracyklin, samt metabolitter av nitrofuraner. Forsendelsene vil holdes igjen til prøveresultatene foreligger.

Kostnadene ved denne økte kontrollen (saksbehandling og analysekostnader) skal dekkes av importøren.

Samtidig oppheves forskrift 13. oktober 2009 nr. 1265 om særskilte beskyttelsestiltak ved import fra India av krepsdyr fra akvakulturanlegg til konsum eller fôr.
 
Les mer
•  Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak - gjennomføring av vedtak 2010/381 (pdf) 
•  Vedtak 2010/381/EU (pdf)