Helsesertifikat ved import fra Bangladesh

Mattilsynet har fastsatt en ny forskrift som krever helsesertifikat ved import av krepsdyr fra Bangladesh til humant konsum.

Det mest sentrale i «Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh til humant konsum» er at forsendelser av krepsdyr fra Bangladesh til humant konsum skal følges av et helsesertifikat.

Helsesertifikatet skal bekrefte at forsendelsen har vært prøvetatt i avsenderlandet og ikke overskrider grenseverdier for restmengder av visse farmakologisk virksomme stoffer.

Forskriften er gitt for å gjennomføre vedtak 2010/387/EU. Forskriften gjennomfører også vedtak 2008/630/EF som endres ved vedtak 2010/387/EU, som følge av at det er valgt å gi en ny forskrift som opphever den tidligere forskriften på området.

Usikker laboratoriekapasitet i Bangladesh

Bakgrunnen for vedtak 2010/387/EU er at Kommisjonen ved kontrollbesøk i Bangladesh har avdekket at Bangladesh fortsatt har problemer med laboratoriekapasiteten for å teste for restkonsentrasjoner av veterinære legemidler i levende dyr og animalske produkter. På bakgrunn av dette er det gjort endringer i vedtak 2008/630/EF for å sikre beskyttelse av folkehelsen.

Forskriften stiller krav om at alle forsendelser av krepsdyr fra Bangladesh til humant konsum, skal følges av et helsesertifikat. Helsesertifikatet skal innholde en analyse som bekrefter at forsendelsen har vært prøvetatt i avsenderlandet og ikke overskrider grenseverdier for restmengder av visse farmakologisk virksomme stoffer.

Forsendelser av krepsdyr kan likevel importeres uten helsesertifikat dersom Mattilsynet tar prøver av hver forsendelse og analyserer disse for restmengder av visse farmakologisk virksomme stoffer.

Mattilsynet skal ta kontroll av 20 prosent av forsendelsene ved at det tas prøver, som analyseres for restmengder av visse farmakologisk virksomme stoffer. Forsendelsene skal holdes tilbake inntil prøvesvar foreligger, og kan bare importeres dersom prøvesvarene viser at grenseverdiene er overholdt.

Kostnadene ved kontrollen (saksbehandling og analysekostnader) skal dekkes av importøren eller dennes representant. 

Les mer
•  Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh (pdf)
•  Vedtak 2010/387/EU (pdf)