Ny rapport om matemballasje

EFSAs arbeidsgruppe for risikovurdering av stoffer i matkontaktmaterialer som ikke er av plast, har utarbeidet en ny rapport.

En arbeidsgruppe med nasjonale eksperter fra EU-landene og ekspertise fra EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har utarbeidet en rapport om hvordan man i fremtiden bør prioritere å gjennomføre risikovurderinger av stoffer i matkontaktmaterialer (matemballasje) som ikke er av plast, skriver Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en pressemelding.

Ikke detaljregulert per i dag

I henhold til EUs regelverk er det et generelt krav om at alle materialer som kommer i kontakt med mat ikke skal avgi stoffer til maten i en slik mengde at de kan utgjøre en helsefare. Det er imidlertid kun stoffer som brukes i plastmaterialer som er detaljregulert.

Mange materialtyper som for eksempel papp og papir, trykkfarger, gummi, kork og lim har ikke et tilsvarende regelverk, og et stort antall stoffer som brukes i disse materialene har heller aldri blitt risikovurdert på EU-nivå.

De siste årene har det vært flere alvorlige hendelser der stoffer som brukes i matkontaktmaterialer som ikke er av plast, er vist å migrere over i matvaren. Eksempler på dette er at trykkfargestoffer som 4-methylbenzophenone har migrert til frokostblandinger og 2-isopropyl thioxanthone (ITX) til melk og andre drikkevarer.

Felles europeisk samarbeidsprosjekt

På bakgrunn av disse hendelsene besluttet EFSA Advisory Forum i 2009 å initiere et felleseuropeisk samarbeidsprosjekt der temaet var matkontaktmaterialer som ikke er av plast. (Advisory Forum består av lederne for nasjonale risikovurderingsorganer i EU, Island og Norge).

Ekspertene i arbeidsgruppen som ble etablert fikk blant annet i oppgave å samle inn og sammenstille alt av tilgjengelig informasjon og nasjonale vurderinger av stoffer som brukes i matkontaktmaterialer som ikke er av plast. Videre skulle arbeidsgruppen påpeke styrker og svakheter i ulike tilnærminger som er brukt i tidligere vurderinger, samt foreslå strategier og prioriteringer for framtidige vurderinger av stoffer som benyttes i denne type materialer.

Oversikt over nasjonale vurderinger

Arbeidsgruppen har utarbeidet en oversikt over nasjonale vurderinger av stoffer som brukes i produksjon av matkontaktmaterialer som ikke er av plast. Listen inneholder over 3000 stoffer, som er delt i to grupper avhengig av om de har blitt vurdert etter (liste A) eller før (liste B) retningslinjene for matkontaktmaterialer publisert av EUs Scientific Committee for Food (SCF) i 1991. Liste A inneholder 320 stoffer.

Aktuelle faglige tilnærminger for vurdering av stoffer

I rapporten foreslås videre strategier for hvordan man skal prioritere hvilke stoffer i matkontaktmaterialer som ikke er av plast som bør risikovurderes framover. Aktuelle faglige tilnærminger som trekkes fram når det finnes toksikologiske data for stoffer med en lignende kjemisk struktur er bruk av såkalt ”read-across” og ”quantitative (structur-activity relationship), Q(SAR)”.

Der det finnes lite eller ingen toksikologiske data for et stoff, foreslås det å benytte risikovurderingsverktøyet «Threshold of toxicological concern» til å etablere en terskelverdi for eksponering av et stoff, slik at det under denne verdien er svært liten sannsynlighet for en vesentlig risiko for menneskers helse. Stoffer, der det er sannsynlig at inntaket via mat kan overskride en slik terskelverdi for eksponering, bør gis prioritering i framtidige risikovurderinger.

Strategiene som beskrives i rapporten antas å være til nytte for industrien for å bestemme hvilke studier og vurderinger av stoffer som bør prioriteres. Arbeidsgruppen understreker imidlertid at ingen av tilnærmingene som omtales er egnet til å erstatte en fullstendig risikovurdering av et stoff.

Har opprettet nettverk for krisesituasjoner

Som en beredskap for eventuelle nye krisesituasjoner forbundet med stoffer som kan migrere fra matkontaktmaterialer som ikke er av plast til maten, har det blitt etablert et nettverk av eksperter, både fra nasjonale myndigheter og industri, som kan innkalles og framskaffe relevant informasjon til EFSA i løpet av kort tid.

Arbeidsform og tidsramme

EFSAs arbeidsgruppe om matkontaktmaterialer som ikke er av plast har avholdt seks møter i perioden fra februar 2010 til april 2011.

Representanter fra emballasjeindustrien ble invitert til et stakeholdermøte i Milano i mars 2011. Hovedkonklusjonene fra EFSAs arbeidsgruppe og hvilke kriterier som er nødvendig for å kunne prioritere hvordan vurderinger av stoffer der det ikke finnes tilgjengelige toksikologiske data, ble presentert og diskutert på møtet.

VKM-sekretariatets fagkoordinator for Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk har deltatt i EFSAs arbeidsgruppe.

Les mer
•  Les mer og last ned rapporten på EFSAs nettsider