Fiskerikontrollutvalgets innstilling ønskes velkommen

Illustrasjonsfoto: Grethe Hillersøy / Norwegian Seafood Council

DEBATT: Norge har verdens beste forvaltning av marine ressurser. Samtidig er det ingen tvil om at det er rom for forbedringer, også på kontrollsiden, noe ikke minst de siste ukers avsløringer av fiskerikriminalitet, viser.

Av Norsk Villfisk

Norsk Villfisk, som er samarbeidsorganet for fiskesalgslagene i Norge, mener det er på sin plass med felles innsats og felles anstrengelser mellom alle relevante aktører for å redusere forekomsten av kriminalitet i fiskerinæringen. Dette er nødvendig både av hensyn til god ressursforvaltning, hensynet til like konkurransevilkår, og for bekjempelse av økonomisk kriminalitet i sin alminnelighet.

Les også: – Mange gode forslag fra Fiskerikontrollutvalget 29.11.2019

Norsk Villfisk er samtidig opptatt av at man i jakten på forbedringer ikke kaster på båten de ordningene som fungerer godt i dag.

Norsk Villfisk vil i denne sammenhengen peke på det utstrakte kontroll- og tilsynsarbeidet som i dag ligger i salgslagene. Dette arbeidet har vært trappet opp de siste årene og er et viktig bidrag til det øvrige kontrollarbeidet som utføres av ulike myndighetsaktører.

Fiskesalgslagene har blant annet en plikt til å sørge for like konkurransevilkår. Det krever at vi må påse at aktørene i bransjen følger forretningsreglene. Kontroll av sluttsedlene som det vitale dokumentet i førstehåndsomsetningen, er og vil fortsatt være avgjørende viktig. Denne kontrollen går hånd i hanske med ressurskontrollen. Den krever også at vi har kontroll-kompetanse i salgslagene. Organiseringen av det samlede kontrollarbeidet må ta hensyn til denne ressursen, og fortrinnsvis bygge på den.

Norsk Villfisk er enig i at ressurskontrollen har et forbedringspotensial, og forslaget om større tverr-etatlighet mellom fiskerinæringen og myndighetene for å forebygge og etterforske fiskerikriminalitet er i så måte et godt forslag. Men sett i lys av at vi har økt innsatsen de siste årene, stiller vi oss undrende til at utvalget foreslår å redusere salgslagenes rolle. Vi ønsker tvert i mot å bidra i prosessen for å styrke og bedre kontrollarbeidet. Salgslagenes sluttseddelsystem kan ikke vurderes uavhengig av øvrig kontrollarbeid. Landings- og sluttseddelkontroll vil med andre ord fortsatt være viktig, og salgslagene er nærmest til forestå denne kontrollen på en god måte

Fiskerikontrollutvalgets innstilling viser til at det av totalt 240 398 landinger kun ble gjennomført 1 297 full- og mottakskontroller i Fiskeridirektoratets regi.

Norsk Villfisk vil peke på at det i tillegg til disse kontrollene, i 2019 vil bli gjennomført mer enn 1.000 landings- og fartøykontroller i regi av salgslagene. I tillegg kommer mer enn 500 kvalitetskontroller og -tilsyn også utført av salgslagene.

Kvalitetskontrollen som gjennomføres av salgslagene er viktig for å forhindre kriminalitet og sikre at sentrale forretningsregler ikke omgås. I dag henger denne kontrollen tett sammen med salgslagenes øvrige virksomhet. Norsk Villfisk mener dagens prøveordning med kvalitetstilsyn i Råfisklagets distrikt må gjøres permanent, og utvides til å omfatte hele landet og alle salgslag. Kvalitetskontrollen må betraktes og gjennomføres som en integrert del av arbeidet med å forebygge fiskerikriminalitet

Norsk Villfisk vil komme tilbake til de punktene i utvalgets innstilling som vi stiller oss mest undrende til, i den kommende høringen.