Høring om miljømerket lakseoppdrett

Et utkast til globale standarder for lakseoppdrett er nå ute på høring, og WWF oppfordrer alle interessenter til å gi høringsinnspill.

WWF er stolt over å kunne presentere utkastet som det har tatt fem år å komme til enighet om, og oppfordrer alle interessenter til å gi høringsinnspill, melder WWF på sine nettsider i dag.

- WWF mener at en bærekraftig oppdrettsnæring er fullt mulig, og vi samarbeider derfor med mange ulike aktører for å realisere dette målet. Bærekraftighet er en forutsetning for at næringen skal overleve og bidra til å sikre økt verdiskapning langs kysten, skriver WWF.

Les også: WWF ønsker miljøsertifisert oppdrettslaks 15.10.2009

Lang vei mot målet

- Det er gjort betydelige fremskritt på miljøområdet i næringen, men det er fortsatt en lang vei til en bærekraftig oppdrettsnæring. Dette er en av grunnen til at vi jobber med utviklingen av globale kriterier for lakseoppdrett gjennom The Salmon Aquaculture Dialogue, sier Maren Easmark, leder for naturvernavdelingen i WWF.

En rekke sertifiseringsordninger og ”miljømerker” på oppdrettsprodukter har blitt etablert de siste årene for å møte forbrukerens krav til miljøvennlige produkter.

WWFs rapport Certification programmes for Aquaculture avslører at de fleste av miljøstandardene har betydelige svakheter, og at de mangler et effektivt og troverdig rammeverk, mener WWF.

- WWF mener at det er svært viktig å få på plass en sertifiseringsordning som vil forplikte alle aktører innen oppdrettsnæringen til å følge den samme miljøsertifiseringsordningen - og dermed bidra til en helhetlig internasjonal bærekraftig fiskeriforvalting, sier Esmark.

Syv kriterier å enes om

Disse syv kriteriene er det åpent for alle å kommentere gjennom høringsinnspill:

  • Overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover og lokale bestemmelser
  • Bevare naturlige habitat, lokalt biologisk mangfold og økosystemer
  • Verne fiskehelsen og det genetiske materialet til villfisken
  • Bruke ressursene på en miljømessig effektiv og forsvarlig måte
  • Behandle sykdom og parasitter på en miljømessig forsvarlig måte
  • Utvikle og drive oppdrettsanleggene på en sosialt ansvarlig måte
  • Være en god nabo og samvittighetsfull borger

Kriteriene vil bli diskutert og gjennomgått på det neste åpne dialogmøtet i Bergen 17. -18. november. Over 80 deltakere fra NGO-er, næringen, forskningsmiljøet og forvaltningen har registrert seg.

Slik gir du høringsinnspill

Kriteriene kan kommenters på fram til 30. november, enten ved å delta på møtet i Bergen, eller ved å sende inn elektroniske innspill via websiden. Deretter vil styringskomiteen vurdere innspillene og justere kriteriene. Etter at dette arbeidet er gjort vil utkast til kriterier igjen legges ut på høring før man endelig kan få konsensusbaserte og internasjonale standarder for laksenæringen, opplyser WWF.

Langsiktig og målrettet arbeid 

WWF har siden 2004 jobbet for utviklingen av globale standarder for havbruk gjennom "The Aquaculture Dialogues" - en rundbordskonferanser hvor næring, forvaltning og interesseorganisasjoner møtes og diskuterer ulike problemstillinger knyttet til oppdrett. En av de viktigste dialogene er "The Salmon Aquaculture Dialogue".

The Salmon Aquaculture Dialogue er ledet av en styringskomité med representanter fra næring, forskning og NGOer. Norge er godt representert i styringskomiteen med medlemmer fra Marine Harvest, Skretting og FHL. Styringskomiteen har opprettet tekniske arbeidsgrupper som forsker på ulike områder som er relatert til lakseoppdrett, og hvor resultatet blir brukt i arbeidet med å utvikle målbare indikatorer for påvirkning på miljøet.