The Scottish Salmon Company noteres

Oslo Børs har vedtatt å ta aksjene i lakseprodusenten The Scottish Salmon Company Limited opp til notering på Oslo Axess.

Styret ved Oslo Børs har i møte torsdag 27. mai 2010, besluttet å ta aksjene i The Scottish Salmon Company og NetConnect til notering på Oslo Axess.

Datterselskap blir morselskap

The Scottish Salmon Company Limited er et datterselskap av Lighthouse Caledonia ASA, og i forbindelse med restrukturering av konsernet,  er det planlagt at The Scottish Salmon Company Ltd blir gjort om til nytt morselskap i konsernet. Det nye morselskapet planlegges notert på Oslo Axess, samtidig som Lighthouse Caledonia ASA planlegges strøket fra notering.

Les også: Lighthouse får regnskapsrefs 23.03.2010

Oslo Børs forutsetter at selskapet før første noteringsdag oppfyller kravet til markedsverdi slik det fremkommer av Axessreglenes opptaksvilkår kr. 2.2.1 jf pkt. 9.1 (2) nr. 1, oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Axessreglenes opptaksvilkår pkt 2.4.2 jf pkt.9.1.(2) nr. 1 og har minst 25 % av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten slik det fremgår av Axessreglenes opptaksvilkår pkt 2.4.1 jf pkt. 9.1 (2) nr. 1. Videre forusettes det at selskapet før første noteringsdag offentliggjør godkjent prospekt, har inngått kursnoteringsavtale med Oslo Børs slik det fremgår av Axessreglenes opptaksvilkår pkt. 9.1 (2) nr. 7, blir eier av mer enn 90 prosent av aksjene i Lighthouse Caledonia ASA som forutsatt og tilfredsstiller kravet om kursverdi på minimum NOK 1 slik det fremgår av Axessreglenes opptaksvilkår pkt. 2.4.6.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 9. juli 2010.

Mer om selskapet
The Scottish Salmon Company Ltd vil være morselskapet til Lighthouse Caledonia Ltd (Scotland) og en ledende uavhengige produsent av skotsk laks. Som en fullintegrert lakseprodusent deltar konsernet i alle faser av verdikjeden; produksjon av smolt, oppdrett, prosessering og salg. Årlig produksjon overstiger 20.000 tonn skotsk laks – tilsvarende 20 prosent av skotsk lakseproduksjon. Klekkerier og oppdretts- og prosesseringsanlegg er lokalisert på den skotske vestkysten og på Hebridene, med hovedkontor i Edinburgh.

Som følge av gode markedsforhold og forbedrede produksjonsmåter, rapporterte konsernet en omsetning i 2009 på £ 63 millioner. Konsernet tar sikte på å etablere en bærekraftig virksomhet i skotske utkantdistrikter med en uovertruffen produktkvalitet, sterk varemerkestrategi og gjennom å sikre en langsiktig posisjonering i markedet.