FHL sier nei til ny laksestandard

FHL vender tommelen ned for forslaget fra Salmon Aquaculture Dialogue om ny internasjonal miljøstandard for oppdrett av laksefisk

FHL har avgitt høringsuttalelse til første utkast til en internasjonal miljøstandard for «ansvarlig oppdrett av laksefisk». Utkastet til standard for oppdrett av laks og ørret med videre, som forelå i august i år, er utarbeidet i regi av WWF, under ledelse av styringsgruppen for Salmon Aquaculture Dialogue (SAD).

Les også: Internasjonal laksestandard på vei 18.08.2010

– For snevert perspektiv på bærekraft

FHL mener utkastet ikke tar tilstrekkelig hensyn til at bærekraft og sikker matforsyning til verden må ivareta både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

FHL kan ikke støtte foreliggende utkast til standard, hovedsakelig av to viktige prinsipielle årsaker.

– Utkastet tar ikke tilstrekkelig hensyn til at bærekraft og sikker matforsyning til verden må ivareta det faktum at bærekraft er bygget på tre hver for seg viktige pilarer; nemlig miljømessig bærekraft, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. Ved å ta hensyn bare til én av disse og i liten grad de andre to, eller ved ikke å ta tilstrekkelig hensyn til at det kan være interessekonflikter mellom disse aspektene, blir standarden feil eller umulig å etterleve i praksis, mener FHL.

– For det andre ser en flere steder i utkastet, at det finnes måleparametre som ikke synes å ta tilstrekkelig hensyn til vitenskaplig baserte risikoanalyser eller analyser av de praktiske konsekvenser av forslagene, konstaterer FHL.

Ser behovet for en standard

FHL påpeker samtidig at det i fremtiden vil være viktig for norsk sjømatproduksjon å kunne ha en standard som kan etterleves i praksis, og som kan dokumentere en miljømessig bærekraftig produksjon overfor marked og konsumenter.

Foreliggende utkast til standard kan oppfattes som et første skritt i prosessen for å utvikle en slik standard, mener FHL. På denne bakgrunn har FHL gitt kommentarer på en del av de konkrete forslagene til krav i standarden, og gitt innspill til endringer og viktige punkt, som FHL mener det må tas hensyn til i det videre arbeidet.

Mer om grunnlaget for FHLs utkast til høringsuttalelse
Bransjegruppe havbruk i FHL har opprettet to arbeidsgrupper, som har hatt hovedansvaret for å gå gjennom det foreliggende utkastet til standard, og som har kommentert på de punkter og krav som næringen oppfatter som urimelig eller ikke hensiktsmessig. Det har vært telefonmøter i begge arbeidsgruppene, slik at temaene knyttet til fôrressurser, fiskehelse og miljø er gjennomgått. I tillegg har FHLs jurist gjennomgått den delen av standarden som omhandler arbeidsforhold og sosiale forhold. Høringssvaret har også vært behandlet i Bransjegruppe havbruk og i styret i FHL.

FHL har, i samarbeid med EFF, initiert en gjennomgang av standarden sett i forhold til om kravene som foreslås er reviderbare. I dette arbeidet er det gjennomført en prøverevisjon. Prosjektet er gjennomført av konsulentfirmaet Essentia og deres kommentarer er lagt ved FHLs høringssvar. (Kilde: FHL).

Mer om Salmon Aquaculture Dialogue

Styringsgruppen
Styringsgruppen består av 9 personer som representerer produsenter av laksefisk og ulike miljøorganisasjoner fra flere land og verdensdeler. Norske representanter i styringsgruppa er Petter Arnesen (Marine Harvest), Trygve Berg Lea (Skretting) og Kjell Maroni (FHL). Laksedialogen er en av flere tilsvarende dialoger som går mellom produsenter og miljøorganisasjoner for ulike oppdrettsarter etter initiativ av WWF.

Hensikten med standarden og arbeidet
– Å utvikle og implementere en standard med verifiserbare prestasjonsmål for miljø- og sosiale aspekter ved oppdrett av laksefisk, som de ulike deltakerne i "dialogen" kan enes om, og som kan bidra til å redusere de viktigste negative påvirkningsfaktorene fra oppdrettet.

– Å anbefale standarder for de ulike målene som er på et nivå som gjør det mulig for oppdrettsindustrien å forbedre seg samtidig som den forblir lønnsom.

Det er et mål at standarden etter hvert skal danne grunnlag for en sertifiseringsordning gjennom ASC (Aquaculture Stewardship Counsil), som et stykke på vei vil tilsvare MSC. (Kilde: FHL).